WIT
Per~soon
ANDSTERDAM COAT-OF-ARMS

AMSTERDAM | GENDRINGEN, EIND 2021/EIND 2022DE MENS IS DE ENIGE SOORT DIE DE SAMENHANG TUSSEN HET INDIVIDUELE ORGANISME, DE SOCIALE ORGANISATIE EN HET MILIEU MOEDWILLIG EN VOOR DIENS EIGEN COMFORT HEEFT VERBROKEN. DAARVOOR MAAKT ZE GEBRUIK VAN MENTALE EN SOCIALE TECHNOLOGIE – MASSAMEDIA – OM DEZE SAMENHANG NOG DIEPER AAN TE TASTEN. DE RIJKHEID EN DE DIVERSITEIT VAN MENSELIJKE GEEST, HET SOCIALE LICHAAM EN DE LEEFOMGEVING NEEMT HIERDOOR STEEDS VERDER AF. MAAR DIVERSITEIT IS ER NIET VOOR EEN OF ANDERE IDEOLOGIE: UIT DE DIVERSITEIT VAN VANDAAG PUT DE DIVERSITEIT VAN MORGEN.ANDSTERDAM WIL DE SAMENHANG TUSSEN MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU IN DE STAD AMSTERDAM HERSTELLEN. DIT DRIETAL VORMDE IN DE JAREN '60 en '70 HET MOTTO WAARMEE BEWONERS EN BESTUURDERS DE STAD AMSTERDAM VORMGAVEN EN WAARMEE AMSTERDAM TOT LEVEN KWAM. DEZE SAMENHANG IS VERLOREN GEGAAN. WE MOETEN DEZE HEROVEREN EN WEER IN HET MIDDEN VAN DE STAD TERUGZETTEN. OOK SOCIAAL, GEKAAPT EN TOEGEËIGEND DOOR BIG TECH'S SOCIAL KUNNEN WE DAN REVITALISEREN. ANDSTERDAM GAAT HEEL NEDERLAND AAN, AMSTERDAM IS IMMERS DE HOOFDSTAD VAN NEDERLAND.ANDSTERDAM IS EEN GESCHENK AAN DE STAD AMSTERDAM, OOK ALS HOOFDSTAD VAN NEDERLAND, BIJ DE VIERING VAN HAAR 750-JARIGE BESTAAN IN 2025. ANDSTERDAM BIEDT EEN VISIE, CONCEPT EN PROGRAMMA VOOR DE VOLGENDE 750 JAAR.ANDSTERDAM IS EEN INITIATIEF VAN DE OPEN GEMEENTE NIEUWE IJSSEL. DIT INITIATIEF DAT ZOWEL IN AMSTERDAM ALS IN DE ACHTERHOEK WERKT SCHENKT PUBLIEKE KUNSTWERKEN AAN ANDERE GEMEENTES EN STEDEN. DEZE GESCHENKEN GAAN OVER DE SAMENHANG TUSSEN DE MENSELIJKE GEEST, DE SOCIALE GEMEENSCHAP EN HET MILIEU. WE NOEMEN DEZE DRIE 'DE DRIE ECOLOGIEËN'.ANDSTERDAM IS IN ONTWIKKELING VANAF EIND 2021 EN IS EEN PERSOONLIJK INITIATIEF. MAAK CONTACT

HET GESCHENK

HET GESCHENK ANDSTERDAM BESTAAT UIT DRIE DELEN.HET EERSTE DEEL IS DIT MANIFEST EN AANZETTEN TOT VISUELE EN ANDERE UITINGEN.HET TWEEDE DEEL IS EEN PROGRAMMA DAT WE VOOR ANDSTERDAM 2025 ONTWIKKELEN WAARIN ANDSTERDAM IN ALLE DOMEINEN WORDT UITGEWERKT.HET DERDE DEEL IS EEN SERIE VAN ECOLOGISCHE WERKEN IN DE STAD DIE ER AAN BIJDRAGEN DAT HET GEDACHTENGOED VAN ANDSTERDAM VERSPREID WORDT EN VOOR DE TOEKOMST BEHOUDEN BLIJFT. HET EERSTE WERK KRIJGT NU VORM DE DRIE ZUSTERS EN ZAL IN DE PERIODE 2023/25 WORDEN ONTWIKKELD. HET ZIJN 107 boomgroepen, VAN IEDER 3 VERSCHILLENDE BOMEN.DIT MANIFEST ZAL OFFICIEEL AAN B&W VAN AMSTERDAM WORDEN AANGEBODEN BEGIN 2023 VOORAFGAAND AAN HET FEESTJAAR 2025.

WAT AAN ANDSTERDAM VOORAF GING

DE STAD AMSTERDAM HEEFT ZICHZELF VAN 2012 TOT 2018 VOORGESTELD ALS CONSUMENTENMERK: I AMSTERDAM. DEZE OP HET BUITENLAND EN OP HAAR INWONERS GERICHTE MARKETING CAMPAGNE WERD IN 2018 BEËINDIGD. MAAR DE MENTALITEIT VAN I AMSTERDAM HEEFT AMSTERDAM IN HAAR WEZEN AANGETAST.WELBESCHOUWD WORDT IN DEZE CAMPAGNE DE I UIT I AMSTERDAM, DE IK, IEDERE MENS DIE VORM AAN HET LEVEN EN DE WERELD GEEFT, TOEGEËIGEND OM DE COMMERCIËLE DOELEN VAN DE POWERS THAT BE TE REALISEREN. HET BEELDMERK VAN DEZE CAMPAGNE VOOR HET RIJKSMUSEUM GING DE WERELD OVER EN MAAKTE VAN AMSTERDAM DE ACHTERGROND VAN EEN NEOLIBERAAL EN COMMERCIËEL PROJECT. TOEN HET LOKALE POLITIEKE KLIMAAT VERANDERDE WERD I AMSTERDAM BEËINDIGD. NU WORDT I AMSTERDAM BESCHOUWD ALS ALLES DAT DE STAD ZEGT NIET TE WILLEN ZIJN.ANDSTERDAM VERSCHUIFT DE IDENTITEIT VAN AMSTERDAM VAN ZIJN, BEING, I AM NAAR EEN IDENTITEIT VAN WORDEN, VAN BECOMING DAT OP DE TOEKOMST IS GERICHT.MAAR I AMSTERDAM BLIJKT ONZICHTBAAR VOOR HET PUBLIEK NOG STEEDS ACTIEF EN ZELFS ONDERDEEL TE ZIJN VAN DE ORGANISATIE VAN HET AMSTERDAM 750 JAAR FEEST IN 2025! I AMSTERDAM BLIJKT DIEP IN DE HAARVATEN VAN DE STAD GEKROPEN EN TEGEN DEZE IDEOLOGIE IS ANDSTERDAM HET TEGENVERHAAL.HIERONDER DE Countdown OP DE WEBSITE VAN Amsterdam 750 JARIG BESTAAN WAAROP I AMSTERDAM TE ZIEN IS. (Screenshot 29 maart, 2022). WE HEBBEN ANDSTERDAM OOK ALVAST TOEGEVOEGD.

Per~soon
Per~soon

HUIDIGE SITUATIE

VANAF 2008 HEEFT DE STAD AMSTERDAM HAAR ONSCHULD VERLOREN EN IS ZE DEFINITIEF TEN PROOI GEVALLEN AAN HET NEOLIBERALISME. DE TWEEDELING IN AMSTERDAM WAS NOG NOOIT ZO GROOT ALS NU EN GROEIT NOG STEEDS.AMSTERDAM BUNGELT OP DE GEZONDE STAD INDEX 2022 ONDERAAN ALS EEN VAN DE ONGEZONDSTE STEDEN VAN NEDERLAND. DENK AAN AMSTERDAM EN ZIE HET DEBACLE VAN DE WONINGMARKT WAARIN IEDERE BURGER INVESTEERDER IS GEWORDEN MET EEN GROOT TEKORT AAN BETAALBARE WONINGEN. DENK AAN HET MONOCULTUREEL MASSATOERISME DAT DE STAD ONLEEFBAAR HEEFT GEMAAKT. BUITENLANDSE HOTELS EN VASTGOEDINVESTEERDERS ZUIGEN DE STAD LEEG. HET KUNSTKLIMAAT IS VEELAL RISICOLOOS EN BEHAAGT EN BEVESTIGT WAAR KUNST ECHT MOET SCHUREN.AMSTERDAM IS HAAR OORSPRONKELIJKE ARTISTIEKE EN OPSTANDIGE KARAKTER KWIJTGERAAKT. DE SOCIALE INNOVATIE EN CREATIEVE GRANDEUR VAN DE DECENNIA ERVOOR IS OPGEGAAN IN EEN ANONIEME INTERNATIONALE STIJL. OP DE AMSTERDAMSE ZUIDAS TOONT HET HYPERKAPITALISME HAAR WARE GEZICHT.NA 2018 IS HET STIL GEVALLEN ROND AMSTERDAM. DE STAD IS COLLECTIEF MET HET VERLEDEN AAN DE SLAG GEGAAN, NIET MET EEN SOCIALE TRANSITIE EN NIET MET HAAR TOEKOMST. OUDE ECONOMISCHE KRACHTEN, DIE HUN MACHT ONTLENEN AAN DE KOLONIALE HANDEL EN HET V.O.C., THE POWERS THAT BE, TREKKEN ONVERMINDERD AAN DE TOUWTJES. NU VERSTERKT MET PUUR OP KAPITAAL GERICHTE ONDERNEMINGEN, NIET OP WAARDE, DIE NIET HELPEND ZIJN OM DE SAMENHANG TUSSEN MENS, MAATSCHAPPIJ EN HET MILIEU TE HERSTELLEN.

Per~soon

DE VISIE VAN ANDSTERDAM

TUSSEN 2018 EN VANDAAG IS DE WERELD OP DRIFT GERAAKT. DE CRISES DIE TOT VOOR KORT ALLEEN OP DE ACHTERGROND DREIGDEN ZIJN TOT UITBARSTING GEKOMEN EN ZIJN IN KORTE TIJD MET ELKAAR VERSTRENGELD GERAAKT. DE CRISES VAN KLIMAAT, DEMOCRATIE, ONGELIJKHEID EN EEN TECHNOLOGIE DYSTOPIE ZIJN GEBUNDELD GERAAKT. DE SAMENHANG, VITALITEIT EN VARIATIE VAN DE DRIE GROOTHEDEN MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU LIJKT GEBROKEN.HET MOTTO MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU UIT DE 60er en 70er JAREN WORDT NU GEBRUIKT DOOR BEDRIJVEN WANNEER ZE SPREKEN OVER HUN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO). DE VITALITEIT VAN DE JAREN '60 en '70 IS TE VERKLAREN DOOR DE SAMENHANG TUSSEN DEZE DRIE ECOLOGIEËN, IN HET BIJZONDER DOOR DE KRACHT VAN EEN VITALE MENSELIJKE GEEST EN DE AANDACHT DIE NAAR DE LEEFOMGEVING UITGING. MAATSCHAPPELIJK VERZET, KUNST EN CREATIVITEIT ZIJN BELANGRIJKE UITDRUKKINGEN VAN DIE TIJD.NAAST DE SAMENHANG TUSSEN MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU STAAT IN ANDSTERDAM DE HERINTRODUCTIE VAN DE MENS ZELF, DE MENSELIJKE GEEST EN DE ECOLOGIE VAN RIJKE IDEEËN CENTRAAL. DEZE IS DOOR DE KAPING EN ILLUSIE VAN SOCIAL DOOR TECHNOLOGIE EN MASSAMEDIA NAAR DE ACHTERGROND VERDWENEN. ANDSTERDAM IS DE EERSTE STAD DIE AFSTAND NEEMT VAN DE INTERNATIONALE GELIJKSCHAKELING EN SOCIALE TECHNOLOGIE.

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.
Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.

VAN ZIJN (BEING) NAAR WORDEN (BECOMING)

ANDSTERDAM IS DE OPVOLGER VAN I AMSTERDAM EN WE NEMEN DEFINITIEF AFSCHEID VAN DE MONOCULTURELE IDEOLOGIE ERVAN.HET NIEUWE CONCEPT VAN AMSTERDAM BIEDT EEN FRAMEWORK OP DE UITDAGINGEN WAARVOOR WE ONS INDIVIDUEEL, COLLECTIEF EN VOOR DE LEEFOMGEVING SAMEN MET ALLE ORGANISMEN GESTELD ZIEN: AMSTERDAM NIET LANGER MEER ALS EEN VORM VAN ZIJN (I AM), ALS EEN STATISCHE IDENTITEIT DIE NAADLOOS AANSLUIT OP DE IDEOLOGIE EN DOELEN VAN HET LAATKAPITALISME, MAAR AMSTERDAM ALS BEWEGING, IN EEN PROCES VAN WORDEN.INDIEN JE ANDSTERDAM ALS COMMUNICATIECONCEPT WILT ZIEN, WAT HET NIET IS – HET IS EEN ARTISTIEK-POLITIEK CONCEPT – DAN WERKT HET AAN EEN WORDENDE IDENTITEIT EN NIET EEN ZIJN-IDENTITEIT ZOALS BIJ BRANDING EN MERKEN. IN DAT WORDENDE SPELEN DE FILOSOFEN SIMONDON, DELEUZE EN SPINOZA EEN CENTRALE ROL.

Per~soon

WE STELLEN EEN AMSTERDAM VOOR DAT IS GEBOUWD OP DE SAMENHANG TUSSEN MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU, ALS EEN STAD WAAR DEZE DRIE ECOLOGIEËN IN SAMENHANG BIJ ELKAAR KOMEN ZONDER ZICH VAST TE ZETTEN. HET WORDENDE IS IN BEWEGING, VERBINDT HET HEDEN MET DE TOEKOMST EN LAAT ZICH IN HAAR BEWEEGLIJKHEID EN VORMENDE KARAKTER NIET BEPERKEN, BEGRENZEN EN INSTRUMENTALISEREN DOOR STATISCHE IDENTITEIT, VASTE VORMEN, COMMERCIE EN KAPITAAL. DEZE TOEKOMSTIGE STAD NOEMEN WE ANDSTERDAM. ALLE PROCESSEN EN DOMEINEN IN DE STAD AMSTERDAM KUNNEN IN HET LICHT VAN ANDSTERDAM OPNIEUW WORDEN GEDACHT. ANDSTERDAM IS EEN GIDS.

VAN XXX NAAR OOO

OM DE STAD AMSTERDAM ACTIEF ONDERDEEL TE MAKEN VAN DE HUIDIGE EN NOG ONBEKENDE UITDAGINGEN, OM AMSTERDAM VOOR TE BEREIDEN OP DE KOMENDE 750 JAAR, OM EEN BREUK MET HET VERLEDEN TE CREËREN EN OM AFSTAND VAN DE OUDE POLITIEK VAN UITSLUITING EN STATISCHE IDENTITEIT TE SCHEPPEN, OM VAN BEING NAAR BECOMING TE KOMEN, VERVANGT ANDSTERDAM HET LOGOTEKEN VAN AMSTERDAM XXX DOOR OOO.ANDSTERDAM SLUIT DIRECT AAN OP DE BEWEGING VAN CLIMATE JUSTICE, GENDEREQUALITY EN INCLUSION: VAN XXX NAAR OOOVAN EEN GESLOTEN EN UITSLUITEND STADSTEKEN, XXX, EEN TEKEN VAN EXCLUSIE EN TEGENGESTELD AAN INCLUSIE, EEN BEELDTAAL DIE IS VERBONDEN MET EEN NIET ZO HEROÏSCH EN HEBZUCHTIG VERLEDEN, NAAR EEN OPEN EN TOEKOMSTGERICHT TEKEN OOO. HET NIEUWE STADSTEKEN OOO VERTEGENWOORDIGT DE EENHEID EN DE SAMENHANG TUSSEN MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU.

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.
Per~soon

MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU

DE DRIE BEGRIPPEN MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU PASSEN OP HOE MENSEN HUN EIGEN LEVEN ZIEN. ZICHZELF IN HET MIDDEN, ANDERE MENSEN EROMHEEN EN ER OMHEEN DE LEEFOMGEVING, DE DIEREN EN PLANTEN, DE NATUUR. DEZE OPSTELLING MET DE MENS IN HET MIDDEN HEEFT LANGE TIJD BESTAAN MAAR IS OP HAAR GRENZEN GESTUIT. DE LEEFOMGEVING DIE BUITEN WERD GEDACHT BLIJKT STEEDS MEER DE GRENZEN AAN TE GEVEN VAN ONS BESTAAN, VAN WIE WE ZIJN, VAN HOE WE SAMENLEVEN EN VAN HET ZIJN OP DE AARDE. OOK DE MAATSCHAPPIJ, WAARIN VEILIGHEID EN EXPRESSIE HAND IN HAND MOETEN GAAN, WAAR DE MENS TOT BLOEI KOMT, IS COMPLEXER GEWORDEN EN UIT BALANS GERAAKT. (Lees hier 1-pager over Mens, Maatschappij en Milieu)NIET ALLEEN DE SAMENHANG TUSSEN MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU IS AANGETAST, MAAR STAAN ALLE DRIE BLOOT AAN DEZELFDE KRACHTEN. MINDER VERSCHIL EN MINDER VERRASSING, MINDER RIJKE IDEEËN, MINDER NATUURLIJKE VARIATIE. WE VERVREEMDEN VAN HET MILIEU DAT UIT HET FRANS KOMT EN MIDDEN BETEKENT: WE ZIJN ONSZELF EN HET MIDDEN KWIJT. HET IS EVIDENT DAT TECHNOLOGIE, EN HOE DIE IN PRIVATE HANDEN IS GEKOMEN, EEN GROOT AANDEEL HEEFT IN DE AFBRAAK VAN DE SAMENHANG. STAAT, KAPITAAL EN TECHNOLOGIE, HET MODERNE TRIUMVIRAAT, HEERST OVER DE MENSELIJKE GEEST EN OVER DE SOCIALE SAMENHANG. INDIVIDUEEL EN COLLECTIEF VERZET WORDT DOOR SOCIALE TECHNOLOGIE EN MASSAMEDIA IN DE KIEM GESMOORD.OM DE SAMENHANG TERUG TE VINDEN, EN ONSZELF TE HERKENNEN IN WAT WE ZOUDEN KUNNEN WORDEN, MOETEN WE EEN BIJZONDERE EN VOOR DE MODERNE MENS VREEMDE OPERATIE UITVOEREN: WE MOETEN WEER TOT VERENIGING KOMEN. DAAROVER GAAT ANDSTERDAM EN VOOR DIE VERENIGING HEBBEN WE DE AND-OPERATIE NODIG.

Per~soon
Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.

Rembrandt, The Three Trees, 1643

Per~soon

'De Drie Zusters', 107 boomgroepen in Amsterdam De Drie Zusters.nl

Per~soon

WAAR KOMT AND IN ANDSTERDAM VANDAAN?

ANDSTERDAM HERENIGT DE DRIE VAN ELKAAR GEÏSOLEERD GERAAKTE ECOLOGIEËN MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU VIA DE BOOLEAN AND OPERATIE. AND IS EEN VAN DE DRIE WOORDEN UIT DE BOOLEAN LOGICA: AND, OR, NOT. DE ENGELSE WISKUNDIGE GEORGE BOOLE HEEFT DEZE LOGICA IN DE 19E EEUW ONTWIKKELD EN DEZE DRIE WOORDEN LIGGEN NU TEN GRONDSLAG AAN IEDERE COMPUTERBEREKENING. AND, OR, NOT ZIJN ESSENTIEEL OM TOT EEN 1 OF EEN 0 TE KOMEN, DE DIGITALE SCHAKELING DIE DIGITALE INFORMATIE MOGELIJK MAAKT. AND OR NOT VORMT HET DNA VAN ONZE INFORMATIESAMENLEVING.

MENS AND MAATSCHAPPIJ AND MILIEU

AND SPEELT EEN SPECIALE ROL IN DE BOOLEAN LOGICA. AND MAAKT DE VERENIGING TUSSEN ONGELIJKSOORTIGE VERZAMELINGEN MOGELIJK. JE KUNT BOOLEAN LOGICA EN AND OOK BUITEN DE TECHNIEK TOEPASSEN.

DOOR AND WORDEN DE DRIE VERZAMELINGEN MET ELKAAR VERENIGD: WAAR DEZE ELKAAR OVERLAPPEN, WORDT HET TRUE, DAN WORDT HET EEN 1. ALLES WAT DAARBUITEN VALT IS FALSE, DAT WORDT EEN 0. DE BOOLEAANSE FUNCTIE (MENS AND MAATSCHAPPIJ AND MILIEU) LEVERT DAAROM ONDERSTAAND RESULTAAT OP WAARBIJ HET RODE GEBIED TRUE IS. DE VERENING EN SAMENHANG TUSSEN MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU, DAT IS ANDSTERDAM.

Per~soon

ALS GEHEUGENSTEUN EN OM DAARMEE DE SAMENHANG EN HET WAARTOE VAN ANDSTERDAM TE BENADRUKKEN WORDT HET HUIDIGE MOTTO OP HET AMSTERDAMSE WAPENSCHILD VERVANGEN DOOR HET DRIEVOUDIGE MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU. DE DRIE RINGEN EN DIT MOTTO WERKEN VERSTERKEND OP ELKAAR.

ANDSTERDAM
ANDSTERDAM

Colofon:

ANDSTERDAM WORDT AAN DE STAD AMSTERDAM AANGEBODEN DOOR GEMEENTE NIEUWE IJSSEL. HET IDEE VOOR ANDSTERDAM IS EIND 2021 ONTSTAAN, OP DE VALREEP VAN HET 100e GEBOORTEJAAR VAN DE PAN-ECOLOGISCHE KUNSTENAAR JOSEPH BEUYS (1921-1986).ANDSTERDAM© 2022 OP .NL / .COM / .ORG
AMSTERDAM WORDT ANDSTERDAM
NIEUWEIJSSEL.NL / BOOLEANWORKS.NL
Steps to an Ecology of Mind is a book by anthropologist and cyberneticist Gregory Bateson from 1972.The Three Ecologies is a concept of Félix Guattari from his 1989 book with the same title. Guattari was psychoanalyst, social philosopher, activist and coined the term ecosophy.Jakob von Uexküll (1864-1944) was a biologist and developed the concept of UMWELT. Each species LIVES IN its own UMWELT, FUNCTIONAL AND PERCEPTUAL IN TIME AND SPACE.WE OWE KARL MARX, MARTIN HEIDEGGER, MAURICE MERLEAU-PONTY, GILBERT SIMONDON, GILLES DELEUZE, ROSI BRAIDOTTI, SLAVOJ ZIZEK, SPINOZA AND BIOSEMIOTISTS LIKE JESPER HOFFMEYER, VICTORIA N. ALEXANDER, KALEVI KULL AND OTHERS FOR THEIR DEEP INSIGHTS.

ANDSTERDAM
ANDSTERDAM
ANDSTERDAM

ENGLISH SUMMARYANDSTERDAM is a public art project that aims to restore the coherence between the individual, the social, and the environment in Amsterdam. This coherence was a key part of Amsterdam's identity in the 1960s and 70s, but has since been lost.ANDSTERDAM seeks to reclaim this coherence and put it at the center of the city once again. The movement also seeks to revitalize the concept of "social," which has been co-opted by large tech companies' use of the term "social media."As Amsterdam is the capital of the Netherlands, ANDSTERDAM aims to impact the entire country.
ANDSTERDAM is a gift to the city of Amsterdam and the Netherlands as a whole, on the occasion of Amsterdam's 750th anniversary in 2025. It offers a vision, concept, and program for the next 750 years.
ANDSTERDAM is an initiative of the open GEMEENTE NIEUWE IJSSEL, which provides public artworks to other municipalities and cities. These gifts focus on the coherence between the human mind, social community, and the environment – what the initiative refers to as the "three ecologies."ANDSTERDAM is in development from late 2021 and is a personal initiative. Contact for more information.ANDSTERDAM can be understood as Erweiterte Kunst, the freedom practice of the artist Joseph Beuys and ANDSTERDAM started at the end of the 100th anniversary of his birth in 2021.

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.
Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.

What is ANDSTERDAM?

In contrast to I Amsterdam, which focused on the city's identity and branding, ANDSTERDAM focuses on the connection and coherence between the mind, society, and environment. The goal of ANDSTERDAM is to restore and revitalize this connection, which was once a driving force behind the development of Amsterdam in the 60s and 70s.ANDSTERDAM is a personal initiative, currently in development and expected to launch by the end of 2022. Interested parties are invited to contact the organizers to learn more and get involved.

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.

ANDSTERDAM is clearly not the bustling city with its rich and dubious history and great splendor that attracts so many tourists. Instead, ANDSTERDAM is an experiment in reimagining Amsterdam as a place where the coherence between the mind and ideas, the social, and the living environment is constantly evolving. The "AND" in ANDSTERDAM refers to one of the three Boolean operators in Boolean logic, which connects and affirms. The aim of this experiment is to create a space where individuals can care for their subjectivity and ideas, interact over a wide range of social, political, and cultural subjects, and coexist with non-human organisms. This involves addressing issues such as systemic racism, economic inequality, and the homogenization of social media, among others. Art plays a critical role in this process of reimagining Amsterdam as ANDSTERDAM.ANDSTERDAM, in covering all domains of Gemeente Amsterdam, is the sandbox for this pan-ecological experiment. ANDSTERDAM transversally connects people, histories and practices on ideas and fight social en economic inequality, mental diversity, fight racism, bridge age and generations, enlarging social variety and resilience, cultural variety and radical experiment, counter (social) mass-media, fuse care and quality, redefine education, theory and practice, fight Smart in Smart cities, improve life by plural science, radical rethink housing, office and infrastructure, de-homogenizing tourism, extend the definitions of the environment and diversify the economy. Art plays an intrinsic and critical role in the process of rethinking Amsterdam into ANDSTERDAM.

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.
BRING BEUYS BACK TO ANDSTERDAM

1. WHY ANDSTERDAM?

THE STATE OF AFFAIRS...
In the time period between Joseph Beuys, Gregory Bateson, and Félix Guattari in the 60s, 70s, and 80s and today, capitalism evolved into hyper-capitalism. Technology has captured, compressed, and accelerated the archaic human dimensions and penetrated all domains. The mind is bombarded and captured and increasingly suffers from sameness. The social is surveilled, neglected, hijacked, and attacked by social mass media technology, further atomizing and isolating the individual from collective resistance. The environment, the mi-lieu, is more isolated than ever from what it is: connected to the organism. Organism and environment are one unit. Destroying one part is destroying the whole.
Separating the environment from the organism (thank you science and Enlightenment) is a misunderstanding due to ignorance and human self-overestimation. The current cascade of catastrophic crises is the result of this misunderstanding....THAT LEADS US INTO
This leads us into the environmental crises of global warming, which get all the attention, understandably due to the horrific consequences, especially for those who did not contribute to this tremendous exhaustion and now lack the means to protect themselves against it.
However, it is important to remember that most of us only started to care about the environment after Earth screamed and hit back at us.The future of all living beings is not secure and will certainly not be prosperous if the focus remains persistently (and almost obsessively) on the ecology of the environment, leaving the crises in the ecology of the mind and the social ecology out of the equation.Human beings (the 10% of the Western world) have not only over-exploited the earth and its various atmospheres, but now also place all future dreams in the hands of technology. We reduce the human mind to the brain, homogenize the human imagination, neglect the uniqueness and vulnerability of human subjectivity, oppress the differences between individuals to promote the identity of the majority, and accept and contribute collectively to the exploitation and pollution of the social environment. Homogenization and pollution lead to further social and economic inequality, systemic and deep-seated racism, democratic decay, the epistemological crisis of knowledge and truth, conflict-driven social interaction, isolation, depression, and mental disorder, as well as the fundamental inequality expressed through housing, care, and education policies. Animals and other living organisms are merely proteins and are industrially kept, killed, packed, and commodified. We keep allowing tech to transfer personal and public interest to private property. In cities and urban areas like Gemeente Amsterdam, the mental and social disturbances and economic expulsions are deeply connected.(THE MIND IS THE MOST VULNERABLE ECOLOGY)
The mind is the most vulnerable ecology. The mind, the social, and the environment are affected by the same excessive forces of advanced capitalism. Treating the three ecologies as separate, each with specific dynamics and unique crises, supercharged by the cycles and atomization of mass media, will keep the processes and feedback between the ecologies unnoticed and the status quo intact.
The ecology of the mind requires additional attention. This vital source and processor of ideas, peace, and change is highly vulnerable, especially under the regime of social mass media technology. The mind is losing its richness, vitality, and agency, impacting the flow of ideas not only within our brains but also through our bodies and interactions with others and the outside world.AND ART AND ARTISTS...
Art, artists and art institutions should stand up to capitalist ideology and degrading art into a capitalist instrument. Collect the imagination and energy, artistically and politically, to resist the dominant forces that feed the oppression - tech, state and commerce - to no longer participate in and contribute to entertainment and sedation of the minds. Amsterdam with its great variety of artists, art museums and galeries is a great field of production for ANDSTERDAM.

BRING BEUYS BACK TO ANDSTERDAM
BRING BEUYS BACK TO ANDSTERDAM

2. IMAGINING AMSTERDAM AFTER 'I Amsterdam'

“I amsterdam stands for individualism while we want a city which stands for solidarity and diversity,” said Femke Roosma, leader of the GroenLinks group on the city council. “In addition, the slogan reduces the city to the backdrop of a marketing story.”ANDSTERDAM as concept is the complete inverse of I Amsterdam: during the 0's and 10's Amsterdam was promoted as a Self-producing machine. In hyper-capitalism and neoliberalist politics the Self (I) equals the consumer and the city is the marketplace of desire. Modern and contemporary art, the center of the I AMsterdam campaign was in the museum area, is a non-critical and integral part of this structure.

I AMSTERDAM

I AMSTERDAM discontinued after the change in the socio-political-marketing climate. With the dissociation from I AMSTERDAM, distancing itself from neo-liberal city-marketing, it is challenging to think about a new concept. A concept for a new identity, aspirational in connecting the hidden dots, inherently self-protected against capture by capitalism and vital to not end up as an ideological surface of urban life.

The removal of I Amsterdam, December 13, 2018

SURPRISE
We noticed, to our surprise, Amsterdam & partners continued the I Amsterdam marketing campaign, signage and ideology. No longer in your face but still accessible for the general public. Removed from the Museumplein now present online via I Amsterdam, throughout the city and its suburbs and by an I Amsterdam shop near CS. Amsterdam & partners didn't stop promoting Amsterdam as 'I Amsterdam' to the Amsterdam inhabitants and foreign visitors to increase international tourism. A clear example of the deep interconnection of identity and ideology.

Per~soon

Countdown for Amsterdam 750 anniversary (Screenshot March 29, 2022)

3. CONCEPT:ANDSTERDAM is becoming AMSTERDAM.

AND, the Boolean operatorANDSTERDAM pivots around the Boolean operator AND. AND OR NOT are the three logical operators of Boolean logic. Boolean logic originated from the 19th-century mathematician George Boole, and laid the foundation for the digital circuit in the 1940's and hence, for the information age. Boolean logic controls the rules of each computational calculation that lead to TRUE or FALSE, 1 or 0.

AND is the popular Boolean operator, represents connection and is easy to understand. (A) AND (B) = TRUE. In ANDSTERDAM, AND creates the coherence between the three ecologies: the mind, the social and the environment.

XXX in Amsterdam logo and signage
Traditionally Amsterdam is signified by the three crosses XXX. On envelopes, on buses or digital, XXX dominates the visual identity of the city and Gemeente Amsterdam.
ANDSTERDAM changes the three-cross logosign XXX into OOO. The X signifies exclusion, negation, rejection, stop! and the XXX logosign is ideological connected with the colonial and racist heritage of exclusion and
humiliation, where Amsterdam owes its wealth and its current inequalities to. ANDSTERDAM is affirmative and aims at multiplicity, open access, permeability, possibilities and transversality which is expressed in the open O's.

AND the Lions...
The Lions in the heraldry of the coat of arms of ANDSTERDAM represent Zoë, all living organisms. The lions carry the shield of the three ecologies. We redesigned the Lions and the crown.

ANDSTERDAM

Not being but becoming

ANDSTERDAM is the eco-logic rationale for an advanced identity of Amsterdam. ANDSTERDAM is different from identity in commerce and identity politics: ANDSTERDAM is not an identity of being, of to be, of I am, of you need to be, or you'de better say x. ANDSTERDAM is an identity experiment of becoming. Becoming, the coherence between the three ecologies that is always changing, adapting, awakening, reinventing and never static. Always in a state of change to keep protected against ideological capture and homogenisation.The Municipality of Amsterdam, the city, all its inhabitants, all organisms, all objects and ideas are connected in ANDSTERDAM in an experimental ecological identity of becoming.

ANDSTERDAM
ANDSTERDAM

4. WHAT'S NEXT?

2022/23
The concept ANDSTERDAM WILL BE OFFERED to B&W of Gemeente Amsterdam including press releases. After this gift, in the early stage of ANDSTERDAM, we collect responses, ideas and critique that hopefully add new dimensions and insights about ANDSTERDAM. Please contact us.
ANDSTERDAM is stationed at KNSM-laan 708 in Amsterdam and will be officially launched early 2023. ANDSTERDAM avoids social mass media.December 2022
The three sisters
March 17, 2022
The new political art party SOOOS has been released today. SOOOS is part of the tri-ecological movement for ANDSTERDAM as part of Boolean Works and Gemeente Nieuwe IJssel. SOOOS (3x SOS) is available on sooos.org.
December 13, 2021
We developed BRING BEUYS BACK TO ANDSTERDAM to celebrate the 100th year of birth of Joseph Beuys (1921-1986) in Amsterdam. Here's a letter to the German artistic directors and curator of Beuys 2021.

5. Related

ANDSTERDAM
Cote-of-arms of Amsterdam.

The original cote of arms of Gemeente Amsterdam

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.

The city council of ANDSTERDAM

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.
ANDSTERDAM
Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.

The town hall of Gemeente Nieuwe IJssel, which was founded at the end of 2019, features the original coat of arms with three OOO's representing the three ecologies and a gooze. The town hall was once part of Gemeente Gendringen and is now part of Gemeente Oude IJsselstreek in The Achterhoek region of the Netherlands. The three OOO's were incorporated into the new coat of arms of Gemeente Oude IJsselstreek, empowering its citizens and government to live in accordance with their coherence and values.

Keep informed

ANDSTERDAM is located at KNSM-laan 708, Amsterdam. To keep you posted, subscribe to our updates.© Gemeente Nieuwe IJssel 2023. All rights reserved. Gemeente Nieuwe IJssel is an initiative of Stichting Nieuwe IJssel.

Thank you

We keep you posted!

© ANDSTERDAM, Per-son, Per-soon, Gemeente Nieuwe IJssel 2021. All rights reserved. Gemeente Nieuwe IJssel is an initiative of Stichting Nieuwe IJssel