WIT

"Het zijn niet de elementen of de verzamelingen die de veelvoud definiëren. Wat het definieert is de AND, als iets dat zijn plaats heeft tussen de elementen of tussen de verzamelingen. AND, AND, AND - stotterend."Gilles Deleuze en Claire Parnet, Dialogues (1977)

ANDSTERDAM COAT-OF-ARMS
WIT

Amsterdam | Gendringen, juni 2021 - april 2024ANDSTERDAM is openbaar kunstgeschenk aan de stad Amsterdam. Deze website geeft uitleg en inhoudelijke verdieping rond het concept ANDSTERDAM en drie bijbehorende politiek-artistieke projecten: 'De Drie Zusters', 'ANDSTERDAM CENTER' en 'The AND of History'.ANDSTERDAM vormt samen met Gemeente Nieuwe IJssel, de open gemeente, met SOOOS, de politieke beweging van mens, maatschappij en milieu, met Per~soon, het nieuwe klank-organisme, met het Pentalemma Game, een wereld spel, en andere apps samen het platform Technotlogy.com.ANDSTERDAM is een initiatief van Johannes Bongers

1.
ANDSTERDAM in een paar zinnen
ANDSTERDAM is een denkbeeldige stad die bouwt aan de rijkdom en samenhang tussen de menselijke geest (the mind), sociale processen, in een leefwereld die de mens deelt met andere levende organismen. De samenhang tussen deze drie – menselijke geest, maatschappij en milieu – is de afgelopen decennia verbroken. ANDSTERDAM maakt voor het bouwen van deze samenhang gebruik van de Power of AND.
Om de dwarsverbondenheid van mens, maatschappij en milieu te benadrukken en de stad Amsterdam een toekomstgerichte identiteit te geven vervangen wij het Amsterdamse stadslogo XXX, dat uitsluitend is, de ongelijkheid vertegenwoordigt en de verbroken samenhang verbeeldt, voor het open OOO.De drie motto's op het huidige stadswapen – Heldhaftig, Vastberaden en Barmhartig – die de oude structuren, de status quo en het kapitaal beschermen vervangen we daarom door het pan-ecologische motto: Mind, Maatschappij en Milieu.

2.
ANDSTERDAM en samenhang
De samenhang tussen de mind, het sociale en het milieu vormde ooit de sleutel tot de rijke en veelvoudige identiteit van Amsterdam in de jaren '60 en '70 en bij uitbreiding daarvan van de hele samenleving. De menselijke geest en rijke ideeën en de uitwisseling daarvan waren verweven met de vitaliteit van het sociale, niet de stilstand van vandaag, van protocollen, kant en klare opvattingen en duidelijke afbakeningen. Het milieu, nu steeds vaker teruggebracht tot natuur die bescherming nodig heeft, maakt geen onderdeel meer uit van deze verwevenheid. Wij hebben deze samenhangende rijkheid uit handen gegeven, voor consumptie en comfort, maar we hebben er zelf niets waardevols voor in de plaats gesteld. Waar nu alle aandacht uitgaat naar het klimaat en milieu, en soms naar sociale en economische ongelijkheid, blijft één van de drie ecologieën buiten beeld: de kwaliteit van de menselijke geest, de mind, en de rijke uitwisseling ervan met anderen. Voor de vele crises, catastrofes, calamiteiten en ecologische problemen ligt in de ecologie van de menselijke geest het probleem en de oplossing.
Door het uitbreiden van de twee politieke idealen 'milieu en sociaal', zoals GroenLinks dat voorstaat, met de mind, blaast ANDSTERDAM de linkse beweging nieuw leven in. Daartoe moeten wij ons zien te bevrijden van de verslaving, onderdrukking en gelijkschakeling door massamedia en sociale technologie als eigentijdse instrumenten van de bewustzijnsindustrie. Een voorbeeld daarvan in de stad Amsterdam is I amsterdam, de stad als marketinginstrument, dat ondanks alle politieke retoriek en pogingen dit gezwel uit de stad te verwijderen, op de achtergrond nog springlevend namens het kapitaal de vorming van een veelvoudige, rijke stedelijke identiteit stagneert.

ANDSTERDAM, wiskunde en The Power of AND
Wiskunde, het sociale, het mentale en de ecologie van de leefomgeving lijken op het eerste gezicht niets met elkaar te maken te hebben. Maar het is uitgerekend de wiskunde die helpt in te zien hoe samenhang en verzamelingen op elkaar inwerken. De wiskunde heeft ons een begrip en de bijbehorende wiskundige notatie gebracht die uitleggen hoe de menselijke geest, de kwaliteit van de samenleving en de kwaliteit van het milieu met elkaar samenhangen. AND speelt hierin een centrale rol.
ANDSTERDAM = MILIEU ∩ MIND ∩ MAATSCHAPPIJofANDSTERDAM = MILIEU ∧ MIND ∧ MAATSCHAPPIJbetekenen beiden:ANDSTERDAM = MILIEU AND MIND AND MAATSCHAPPIJANDSTERDAM herenigt de drie van elkaar geïsoleerd geraakte ecologieën mens, maatschappij en milieu via de Boolean AND operatie. AND is een van de drie woorden uit de Boolean logica: AND, OR en NOT. De Engelse wiskundige George Boole heeft deze logica in de 19e eeuw ontwikkeld en deze drie woorden liggen nu ten grondslag aan iedere computerberekening om tot een 1 of een 0 te komen, de schakeling die digitale informatie mogelijk maakt. AND OR NOT vormt het DNA van onze informatiesamenleving, maar wordt nu, via sociale technologie, ingezet tegen de rijkheid van de menselijke toekomst. De onderstaande verzamelingendiagram laat zien hoe de drie ecologieën elkaar via de AND-operatie overlappen. Deze drie verzamelingen vormen natuurlijk ook de drie ringen van ANDSTERDAM.

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.

4.
ANDSTERDAM en het begrip 'mind'.
Het Engelse begrip mind, de menselijke geest, vindt in het Nederlands geen goede vertaling omdat 'geest' ook een religieuze bijklank heeft, en die zoeken we niet. Aangezien de begrippen 'bewustzijn' en 'psyche' worden bezet door de neurowetenschappen, de cognitieve psychologie en de psychiatrie, stellen we voor om voor 'de menselijke geest', het Engelse 'mind' te gebruiken. Zo beschrijven we de integratie van de menselijke geest met maatschappij en milieu: mind, maatschappij en milieu.*

5.
ANDSTERDAM komt niet uit de lucht vallen
ANDSTERDAM nodigt uit tot een manier van denken die openstaat voor complexiteit, verandering, en de intrinsieke verbondenheid van dingen. De nadruk van ANDSTERDAM ligt op 'worden' boven 'zijn', verschil boven identiteit, en de veelvoudigheid van verbindingen en relaties boven de enkelvoudigheid van entiteiten. ANDSTERDAM sluit daarmee aan op het denken van Gregory Bateson (1904-1980), de antropoloog en systeemdenker die 'Ecology of Mind' heeft gemunt en op Félix Guattari (1930-1992), de psychoanalyticus, filosoof en radicaal activist. Hij introduceerde 'De Drie Ecologieën'. Maar ook op de filosoof Spinoza, die in Amsterdam woonde, op de Franse filosofen Deleuze en Guattari, en op kritisch feministische denkers Braidotti, Haraway en anderen. Hun denken is dwarsverbonden, en zij leggen de krachten bloot die de menselijke geest, het sociale lichaam en de natuurlijke omgeving uitbuiten, exploiteren en die de samenhang tussen deze ecologieën vernietigt.
ANDSTERDAM moet worden begrepen als Erweiterte Kunst, de vrijheidspraktijk zoals die is ontwikkeld door de kunstenaar Joseph Beuys. ANDSTERDAM startte in 2021, Beuys' 100ste geboortejaar. Hierover een ingezonden artikel in NRC.

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.

6.
De achtergrond van ANDSTERDAM
Decennialang is de stad Amsterdam door een sociaaldemocratische partij geleid – tijdens een uitzonderlijke periode werd ze geregeerd door de rijkheid van de menselijke verbeelding – en nu al weer enkele jaren door een politieke mix van sociaal en groen. De stad als sociale ecologie heeft in Amsterdam aansluiting gevonden op de ecologie van de leefwereld, het milieu. Hoewel het palet van het leven hiermee voldoende lijkt afgedekt, sociaal verbonden met milieu, blijken deze ontoereikend om de patronen en relaties onder het huidige predicament goed te verstaan.In een gezonde stad bestaat er een samenhang tussen de verschillende ecologieën. Maar gezond, dat is Amsterdam niet. Net zomin als Nederland, waarvan Amsterdam de hoofdstad is. De sociale ecologie drijft op sociale en economische ongelijkheid. Die is in de bijna 750 jaar alleen maar gegroeid, en in de stad Amsterdam heerst de grootste economische vermogensongelijkheid van Nederland, en waarschijnlijk van Europa. Daar helpt geen buurtwerk tegen. Het milieu, de leefwereld, wordt door menselijk toedoen vernietigd en sinds Gregory Bateson weten we: het organisme dat diens leefwereld vernietigt, vernietigt zichzelf. De gezondheid van de Nederlandse 'natuur' en de biodiversiteit holt achteruit. De leefwereld en natuur staat volledig ten dienste van de mens voor wie het, net als 'cultuur' iets is dat kan worden geconsumeerd. De mens ervaart zichzelf niet meer als verbonden met de leefwereld.Voor één ecologie bestaat een blinde vlek. Deze ecologie vormt vanuit de mens bezien het middelpunt van alle andere, en legt tegelijkertijd de verbindingen ertussen aan. De verstoring van deze ecologie ligt aan de oorsprong van de huidige cascade van crises en catastrofes. Deze ecologie is de laatste vijftig jaar het speelveld van kapitaal geworden en deze wordt geëxploiteerd, vervuild en de energie ervan gedistribueerd.Deze onzichtbare ecologie wordt door de menselijke geest gevormd, door de mind, vormt de rijke wereld tussen ideeën en verbeeldingen, verschijnt in de vorming van het nieuwe, doordringt het mentale leven dat met anderen is verbonden: de ecologie van de mind. De menselijke geest is niet iets dat puur binnen de hersenen of binnen het individu bestaat, maar is iets dat zich vormt in de interacties tussen individuen en hun omgeving. Hierbij kan 'omgeving' zowel de natuurlijke wereld, sociale relaties als culturele constructies omvatten. De ecologie van de mind gaat over de patronen en relaties die ontstaan in deze interacties, en hoe deze patronen van invloed zijn op ons begrip van de wereld.De aantasting en afbraak van de ecologie van de geest, de ecology of mind, heeft tot afname van diversiteit geleid en tot steeds minder variatie. De mens wordt hierdoor uiteindelijk in de fuik van identiteit gelokt. In het laatste decennium is deze gelijkschakeling in een versnelling geraakt, na decennia van gewone massamediale beïnvloeding, dat rechtvaardigt om hier nu al onze aandacht op te richten. De eenzijdige focus op de crises van het sociale en van het milieu, veelal ook nog gescheiden van elkaar, blijkt een dwaalspoor. Zonder de mogelijkheid om andere versies van zichzelf, van het sociale en van de leefwereld te vormen, en met de clichés van onszelf te zijn opgesloten, is de mens veroordeeld tot een steeds armoediger bestaan. Deze armoede vormt de voedingsbodem voor depressie, ressentiment, rancune en geweld.Massamedia en sociale technologie parasiteren niet alleen het sociale lichaam, veroorzaken de crises van feiten en waarheid, ondersteunen radicaal-rechtse infiltrering en conflict, maar bovenal dringt massamedia en sociale technologie de menselijke geest binnen en bewerkt de ecologie van de mind. Hierin worden vitale patronen, die over tienduizenden jaren zijn gevormd, in enkele decennia door een technische en exploitatieve mentaliteit bezet, gelijkgeschakeld en uitgeput.Privaat kapitaal is het toegestaan om na de exploitatie van de planeet, van de aarde, van dieren, van mensen in slavernij, van menselijke arbeid, van vrouwen, van het sociale lichaam, nu ook de ecologie van de geest als economisch vruchtbare voedingsbodem te exploiteren en te herdistribueren. A.I. sluit in deze aanpak naadloos op sociale technologie aan, dat zelf een uitvloeisel is van commerciële media als TV en radio, waarmee de propaganda over Nazi-Duitsland werd uitgestort. Onze overheden hebben burgers aan massamedia en sociale technologie uitgeleverd, en hebben daarmee toegestaan dat het meest publieke en intieme – de ecologie van de mind – is geprivatiseerd. Hierdoor verrichten burgers nu onbetaalde arbeid en dragen bij aan hun eigen afvlakking en conflicten en produceren voor veelal Amerikaanse libertaire aandeelhouders.De menselijke geest wordt geoogst, alsof het gas of olie betreft, en net als de Nederlandse akkers gelijkgeschakeld in een monocultuur. In het verleden vertaalden emancipatiebewegingen deze uitbuitingen naar een politieke beweging – denk aan de sociale beweging in de 19e eeuw en de ecologische bewustwording in de 20e eeuw. Daarom is het nu, in de 21e eeuw, het moment om van de bevrijding van de menselijke geest, van de ecologie van de mind, een politieke zaak te maken. Wanneer men terugkijkt op de jaren zestig, waarin een stad als Amsterdam opbloeide, kun je deze ontvouwing niet anders begrijpen als de rijke uitdrukking van de vitaliteit van de ecologie van de geest. Deze ecologie is cruciaal voor een gezonde stad, het vormt er het hart van, en de bescherming ervan moet daarom onderdeel van de nieuwe politieke agenda gaan uitmaken: ANDSTERDAM.Nu proto-fascisten, radicaal-rechts en populistisch rechts de menselijke gemeenschap steeds intensiever tot meute en horde reduceren en aanvuren, en links zich in de hoek laat drukken om zich tot deze vervreemdende politiek te verhouden, komen wij met iets nieuws, dat links nieuw leven inblaast. In plaats van de levende systemen uit te putten – dat is de kern van fascisme – blaast ANDSTERDAM de samenhang tussen geest, het sociale en het milieu nieuw leven in. Sociale rechtvaardigheid en zorg voor het milieu zijn de uitdrukking van twee ecologieën, en van twee politiek-ecologische idealen. ANDSTERDAM voegt daar een derde aan toe: de ecologie van de geest, de ecologie van de mind. Een leefbare wereld kan alleen in de samenhang tussen deze drie bestaan. Voor linkse politiek is sociaal en milieu niet meer voldoende; alleen de derde ecologie, die van de menselijke geest, kan de anderen dwarsverbinden.

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.

7.
ANDSTERDAM maakt gebruik van de Power of AND. AND betekent EN, het voegwoord in onze taal dat woorden en dingen met elkaar verbindt. Maar het begrip AND komt ook uit de wiskunde, de logische algebra en de verzamelingenleer. AND kan iets waarvoor we in de gewone taal geen begrip hebben: AND kan ongelijksoortige verzamelingen verenigen. AND brengt wat verschillend lijkt bijeen: maatschappij AND mind AND milieu.
AND vormt samen met OR en NOT drie manieren waarmee iedere computerberekening tot een 1 of een 0 leidt: True of False. De kracht van AND, de Power of AND, verenigt niet alleen ongelijksoortige zaken, maar AND draagt ook bij om de situatie waarin de wereld zich nu bevindt, beter te begrijpen. AND helpt om samenhangend en dwarsverbonden te denken en te handelen.

8.
Menige Nederlander voor wie Amsterdam de hoofdstad is en veel Amsterdammers dragen al jaren bij aan het vormen van ANDSTERDAM. Deze nieuwe stad bestaat, wordt bewoond en uitgedragen maar nog zonder dat ze wordt benoemd. Ondanks zoveel overeenstemming slagen de bewoners er niet in elkaar te vinden en te versterken. ANDSTERDAM is een van de onzichtbare steden.
9.
Het koesteren en vormgeven van ieders innerlijk leven, van sociale gemeenschappen temidden van de leefomgeving, vormt voor velen het hart van het mens-zijn. Deze vormgeving, dit leven, is steeds moeilijker te verwezenlijken. Het politieke en levensideaal wordt hierdoor echter alleen maar sterker. ANDSTERDAM opent zich voor deze energie.
10.
Noem het koesteren en vormgeven van het leven een creatief proces. Deze visie op creativiteit - gebruikt als een kracht om vrijheid vorm te geven, en niet enkel voor productiedoeleinden - ontbeert nu een gezamenlijke taal. De potentie voor wederzijdse versterking in die opvatting blijft onbenut. Hierdoor bestaat er een fundamenteel kennisprobleem over wat de bewoners van ANDSTERDAM verenigt. De grote artistiek-politieke kracht van ANDSTERDAM kan daarmee niet worden gemobiliseerd.

Cote-of-arms of OUDE KERK AMSTERDAM

11.
De uitdaging van ANDSTERDAM ligt in het herkennen van kruisverbonden patronen niet alleen binnen één ecologie – onze natuurlijke leefomgeving – of tussen twee ecologieën – de natuurlijke en het sociale – maar in de samenhang tussen drie ecologieën: de menselijke geest, de sociale omgeving, en onze fysieke wereld, de planeet en alle levende organismen. ANDSTERDAM streeft ernaar, door middel van inspirerende voorbeelden en kritische reflecties op Amsterdam, een gedeelde taal en een verdieping op deze dwarsverbondenheid te verspreiden.
12.
De vraag wordt niet gesteld hoe het kan dat binnen een periode van drie decennia wereldwijd individuen en gemeenschappen onder het regime van sociale technologie zijn komen te staan, versterkt door alom aanwezige massamedia. Hoe en waarom hebben 'we' dat over onszelf afgeroepen? Wat is de blinde vlek waardoor dit kan ontstaan? En waarom is er geen enkel verzet tegen? ANDSTERDAM sluit zich daarom aan bij Technotlogy.com, ons initiatief tegen dit technologie regime, en waarvoor we een nieuw technologiebegrip ontwikkelen. ANDSTERDAM is een uitdrukking van dit nieuwe begrip, waarin kunst, filosofie en techniek zijn gefuseerd.

ANDSTERDAM

13.
ANDSTERDAM is de stad, niet van één ecologie, wat vaak nog wordt aangeduid met ‘natuur’, niet van twee ecologieën – groen en sociaal – maar de stad van de drie ecologieën, waarin ook, en vooral, de menselijke geest centraal staat. Er bestaat nog geen politieke partij die de samenhang tussen de drie ecologieën centraal stelt. En die zich daarom verzet tegen massamedia en tegen sociale technologie die deel uitmaken van de bewustzijnsindustrie. Daarom hebben we in 2022 het concept voor een nieuwe politieke beweging SOOOS ontwikkeld, die de politiek van de drie OOO ecologieën centraal stelt: SOOOS: SOS voor de drie ecologieën.
14.
In Nederland is er voor de crises van stikstof, water en CO2 en om de huidige en toekomstige druk op de systemen te reguleren een Ecologische Autoriteit opgericht. Vanuit het perspectief van ANDSTERDAM grenst deze autoriteit aan een absurdisme die met niets is te vergelijken. Deze autoriteit consolideert de bestaande epistemologie die er de oorzaak van is dat de levende systemen over de afgrond worden geduwd. Het idee dat er één ecologie is, en dat daaraan te meten valt – door techneuten – vormt een garantie dat we dieper zullen afzakken in de krochten van de bureaucratie, van excel-sheets en grafieken. En daarmee verder verwijderd zullen raken van de samenhang tussen de ecologieën. Het is een kennisziekte die zich via het overgerationaliseerde onderwijs over alle domeinen verspreidt. In de sociale wetenschappen stond ooit Niklas Luhmann op, en legde de basis voor de sociale systeemtheorie. De filosofie bracht ons Spinoza, Nietzsche, Bergson en Deleuze om de verbanden bloot te leggen, maar hoe deze bij ambtenaren tussen de oren te krijgen? Er is geen Ecologische Autoriteit nodig, juist niet, maar een gedecentraliseerd ecologiebeheer van alle ecologieën, decentraal tot op het niveau van de menselijke geest.

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.
Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.

15.
ANDSTERDAM is de opvolger van I amsterdam en ANDSTERDAM neemt definitief afscheid van de monoculturele ideologie achter deze organisatie. Maar met het verwijderen van de letters voor het Rijksmuseum blijkt de geest van I amsterdam niet verdwenen. De mentaliteit ervan is op de achtergrond springlevend en vervuilt en blokkeert het potentiële Amsterdam. Deze is tot in onze geest doorgedrongen.

Om meer toerisme en bedrijven aan te trekken koos de stad Amsterdam, aan de vooravond van de explosie van sociale technologie in 2004, voor het stadsmotto I amsterdam. Tot aan 2018 heeft Amsterdam zichzelf opengesteld om als de achtergrond te dienen van een ideologie die alle sociale en mentale energie opzuigt en herdistribueert. Bedrijven herkennen zich hierin steeds minder maar maken onvermijdelijk onderdeel uit van deze cultuur.I amsterdam is, anders dan de analyse van hen die een eind aan I amsterdam hebben gemaakt, geen uitdrukking van ‘individualisme’. De I staat niet voor de kracht van het individu, alsof het individu het kan opnemen tegen het kapitalisme. De I is degene die door deze ideologie kan worden gemanipuleerd, die gevoelig is gemaakt voor status, groepsdruk, prestatie, en de angst voor het verliezen van diens plek in dit systeem. De I am, ik ben, is niet de ‘Ik denk dus ik ben’ van Descartes uit 1637, maar de ‘ik ben’ van het merk, van reclame, van influencers, van de eenzaamheid van jongeren, van het in competitie zijn om een plek onder de zon te bemachtigen. 'Ik ben' is een vervoeging van ‘zijn’, het werkwoord dat het moderne bestaan kenmerkt.ANDSTERDAM, het nieuwe concept van Amsterdam biedt een raamwerk op de uitdagingen waarvoor de mens zich individueel, collectief en in de leefomgeving, samen met alle andere organismen gesteld zien. ANDSTERDAM beschouwt Amsterdam niet langer als een vorm van zijn, als in I am maar Amsterdam als beweging, in een proces van wording. ANDSTERDAM propageert de beweging van zijn naar worden, van being naar becoming. Daarin ontwikkelen individuen óf groepen zich, maar is alles – alle leven, alle kennis, alle beelden – wordend van karakter. Deze zijns-modus brengt concentratie en focus die aansluit op de zijns-modus van andere organismen, die weliswaar van het kapitalisme zijn afgesloten, maar op wie we ook het 'zijn' hebben geprojecteerd en zo hun wezen hebben afgenomen. Het motto in het huidige Amsterdamse stadswapen is zo bezien meer op de leeuwen dan op de mensen en de stad van toepassing.

Cote-of-arms of Amsterdam.

16.
Indien je ANDSTERDAM als communicatieconcept wilt zien –wat het niet is, het is een artistiek-politiek kunstwerk – dan werkt ANDSTERDAM aan een wordende identiteit, aan een proces van constante individuering en verzet zich tegen een identiteit van 'zijn', zoals in branding en merken, die via sociale technologie individuen tot b-merken maakt. Het net sluit zich dan langzaam, omdat statische identiteit zichzelf niet kan vernieuwen, en zo ook het zelfbeeld steeds armer wordt, steeds minder rijk en divers. Ook de praktijk van 'profilisering', het terugbrengen van het subject tot een profiel, maakt onderdeel uit van de gelijkschakeling die in alles is doorgedrongen.
In het 'wordende' van ANDSTERDAM spreken de filosofen Spinoza, Nietzsche, Gilbert Simondon, Deleuze / Guattari, Isabelle Stengers, Judith Butler, Karen Barad, en Rosi Braidotti, en theoretisch biologen als Jakob von Uexküll en Donna Haraway, evenals antropologen Bateson en Descola.

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.

17.
Om de stad Amsterdam actief onderdeel te maken van de huidige en nog onbekende uitdagingen, om een breuk met het verleden te realiseren en om afstand van de oude politiek van uitsluiting en statische identiteit te scheppen, om van being naar becoming te komen, vervangt ANDSTERDAM het logoteken van Amsterdam XXX door OOO.
Van een gesloten en uitsluitend stadsteken, XXX, dat exclusie en alle vormen van geweld symboliseert, naar een open en toekomstgericht teken OOO dat de eenheid en samenhang tussen mens, maatschappij en milieu vertegenwoordigt. OOO symboliseert het streven naar inclusie en diversiteit, voor vernieuwing maar is fundamenteel kritisch op de kapitalistische grondslag onder de hedendaagse samenleving.

ANDSTERDAM COAT-OF-ARMS

18.
Citaat van de Mapping Slavery website:
Amsterdam heeft op een bijzondere manier een band met de voormalige kolonie Suriname. Na de verovering van Suriname door de Zeeuwen in 1667, nam eerst de West-Indische Compagnie (WIC) het bestuur over en al snel daarna de Sociëteit van Suriname. De stad was als aandeelhouder van de Sociëteit van Suriname voor 1/3e eigenaar van het gebied, de rest behoorde toe aan de rijke familie Van Aerssen van Sommelsdijck en de West-Indische Compagnie. Op gegeven moment was Amsterdam zelfs 2/3e eigenaar van Suriname. Op deze manier vergaderde de stad Amsterdam over hun ‘bezitting’ met de andere eigenaren in het Amsterdamse West-Indisch Huis.
De meeste eigenaren van plantages woonden in Amsterdam en ook hier werden de financiële besluiten genomen zoals het vergeven van aandelen en het afsluiten van verzekeringen. Veel WIC-bestuurder hebben in een bestuurslaag van de stad Amsterdam gezeten. Invloeden uit de koloniën in de Oost en West verschenen op de gevels van huizen.

Cote-of-arms of House Amsterdam

19.
ANDSTERDAM beschermt de complexiteit en de diversiteit van de wereld en omarmt deze in plaats van haar simplificeren of te reduceren tot enkelvoudige identiteit of ideologie.
ANDSTERDAM is niet alleen een concept of een gids, maar ook een beweging en een gemeenschap. Het moedigt mensen aan om actief deel te nemen aan de veranderingen die nodig zijn om de stad te transformeren. ANDSTERDAM stimuleert samenwerking en solidariteit tussen verschillende groepen en gemeenschappen en biedt ruimte aan vreemde geluiden en levensvormen en onbegrijpelijke uitdrukkingen om een zo groot mogelijke variatie te scheppen.

Per~soon

20.
ANDSTERDAM is meer dan alleen een nieuwe naam of een nieuw logo. Het is een visie op de toekomst van de stad en de wereld, een uitnodiging om deel te nemen aan een gemeenschappelijk project van verandering en transformatie, en een oproep om samen te werken aan een inclusieve, duurzame en rechtvaardige wereld.
Voor het streven van ANDSTERDAM zijn goede bedoelingen alleen niet genoeg. Veel van de crises die de samenlevingen nu treffen zijn het gevolg van menselijk kennisgebrek, dat het gevolg is van de onderliggende kennisstructuur en niet van te weinig onderwijs. Het onderwijs richt zich er op individuen op te laten gaan in de groep en hen klaar te stomen voor de productie van opvattingen die niet bijdragen aan het ontwikkelen van verbanden, patronen en inzichten.Onder het regime van rationalisering, ingezet met de Verlichting, en technologisering vanaf de Tweede Wereldoorlog, heeft de rede en de logica niet de ordening gebracht die ze zegt te bieden, maar heeft ons daarentegen in een totale wanorde gestort. Een chaos waarvan enkelen profiteren, en waaruit individueel en collectief handelingsvermogen is verdwenen. Het najagen en aanbidden van de rede is niet het goede baken gebleken, en dit dient verzet te worden. ANDSTERDAM gaat richting dwarsverbondenheid en is relationeel.

21.
ANDSTERDAM GAAT PAN-ECOLOGISCHE ONGELIJKHEID TEGEN
Al velen zijn aangeraakt door de samenhang in de drie ecologieën. Waarschijnlijk intuïtief, in reactie op de gelijkschakeling die zich in alle drie ecologieën afspeelt en waarin massamedia en technologie een belangrijke rol spelen. Maar velen ook doen dit niet, gewoon omdat ze het niet willen. Maar ook omdat men moet kunnen beschikken over de ruimte, de middelen, de kennis of de gezondheid om de eigen geest (mind), met het sociale, het maatschappelijke en met de leefomgeving te verbinden. Of omdat niet iedereen onderdeel uitmaakt van sterke gemeenschappen, of van de stedelijke elite die voor het vormgeven van het eigen leven over ruime middelen kan beschikken. Zo bestaat er dus niet alleen een sociale en economische ongelijkheid, maar beschikken mensen heel verschillend over de mogelijkheden zichzelf als onderdeel te kunnen ervaren van een samenhang die het sociale overstijgt. Hierdoor ontstaat in de bevolking een pan-ecologische ongelijkheid die een sterk negatieve uitwerking heeft, juist op de mentale gezondheid en op de vitaliteit van hen die daarvan zijn afgesneden. Sociale technologie helpt daar niet bij.
Veel van de huidige politieke confrontaties spelen zich op dit breukvlak af, waarbij mentale en sociale pijn op 'de Ander' wordt geprojecteerd. Eenzaamheid is de pijnlijkste manifestatie van pan-ecologische ongelijkheid, de pijn blijft binnen; dit wordt nog hoofdzakelijk als een sociaal en economisch probleem gezien en als het resultaat van doorgedraaide individualisering. Eenzaamheid kan ook fundamenteler worden begrepen als het niet verbonden zijn, het afgesneden zijn van de samenhang tussen de eigen geest, de sociale omgeving en als levend organisme tussen andere organismen. Deze een-zaamheid kan niet sociaal en economisch worden opgelost.

I AMSTERDAM

22.
De verdoofde stad
Vanaf 2008 heeft de stad Amsterdam haar onschuld verloren en is ze definitief ten prooi gevallen aan het neoliberalisme. De tweedeling in Amsterdam was nog nooit zo groot als nu en groeit nog steeds.
Amsterdam bungelt op de Gezonde stad index 2022 onderaan als een van de ongezondste steden van Nederland. Denk aan Amsterdam en zie het debacle van de woningmarkt waarin iedere burger investeerder is geworden met een groot tekort aan betaalbare woningen. Denk aan het monocultureel massatoerisme dat de stad onleefbaar heeft gemaakt. Buitenlandse hotels en vastgoedinvesteerders hebben de stad opgekocht.Amsterdam is haar oorspronkelijke artistieke en opstandige karakter kwijtgeraakt. De sociale vernieuwing, de artistieke en creatieve grandeur, de alternatieve acties van de decennia ervoor zijn opgegaan in een anonieme internationale stijl. Op de Amsterdamse Zuidas, binnenkort met musea, toont het kapitalisme haar levenloze gezicht, aangelengd met massacommunicatie en vermaak.Na 2018 is het stil gevallen rond Amsterdam. De stad is collectief met het verleden aan de slag gegaan – in het verleden mogen we zijn wie we willen – maar niet met de mentale, sociale en economische transitie en niet met haar toekomst. Oude economische krachten, die hun macht ontlenen aan de koloniale handel en het V.O.C., The powers that be, trekken in de achtergrond onverminderd aan de touwtjes. Debatcentra schieten uit de grond, debat als onderdeel van de vermaakindustrie. Amsterdam versterkt zich met op groei en winst gerichte ondernemingen, technologie die niemand helpt behalve investeerders, die niet op het vergroten van menselijke waarde is gericht of helpend is om de samenhang tussen mens, maatschappij en het milieu te herstellen.Amsterdam als de hoofdstad van Nederland is het gezicht geworden van een anonieme beweging, die wel in woorden maar niet materieel bijdraagt aan de noden van mensen of aan de rijkheid van de leefomgeving, en waarin 'het samen' heerst over de enkeling, over de menselijke geest. Hieruit ontstaan reactionaire bewegingen en ressentiment. Het probleem komt niet van rechts, zij profiteren van het onvermogen van links vorm aan de samenleving te geven. Daarom moet het roer om. De ecologie van de geest kan ruimte voor een nieuwe tijd scheppen, nu eens niet via drugs maar door kennis en handelen, en om in de huidige clichés nieuw leven te blazen.

23.
ANDSTERDAM introduceert een pan-ecologisch denken waarin de mind, het sociale en de leefomgeving gedrieën als samenhangende ecologieën worden begrepen. ANDSTERDAM verzet zich tegen de schotten, silo's en 'verticals' die door wetenschap en politiek worden opgetrokken waarin alle levende processen zijn ondergebracht.

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.
Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.
Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.

GESCHENK ANDSTERDAM

Het geschenk ANDSTERDAM bestaat uit twee delen.I.
Het eerste deel is dit manifest en enkele conceptuele en visuele uitingen.
II.
Het tweede deel is een serie van pan-ecologische werken – {mens} AND {maatschappij} AND {milieu} – die eraan bijdragen dat het gedachtengoed van ANDSTERDAM verspreid wordt en voor de toekomst behouden blijft. Deze werken ontstaan werkende weg en zo ontstaan er steeds weer nieuwe.
– Een pan-ecologisch werk uit 2023 is De drie zusters dat zich in de toekomst verder zal ontwikkelen. Het bestaat uit 107 boomgroepen, van ieder 3 verschillende bomen.
– Het tweede werk is ANDSTERDAM CENTRE aan de Herengracht 502, de huidige ambtswoning van de burgermeester van Amsterdam, gebouwd als woonhuis voor de slavenhandelaar Paulus Godin.
The AND of History is een planologisch-historische interventie vanaf 2020 en gaat in op de inrichting van het KNSM-eiland in Amsterdam.

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.

De Drie Zusters

DE DRIE ZUSTERS

'De Drie Zusters' is een pan-ecologisch werk bestaande uit 107 boomgroepjes van ieder drie bomen in iedere wijk van Amsterdam. De Drie Zusters.nl

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.

ANDSTERDAM CENTRE

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.
HERENGRACHT 502

Paulus Godin, a Dutch slave trader, built Herengracht 502 as his family home. The current owner of the building is Municipality of Amsterdam, and the mayor of Amsterdam resides on the third floor.We propose that for historical reconciliation and for inclusion and awareness the Municipality of Amsterdam and the mayor move out of the building in order to create ANDSTERDAM CENTRE, a centre for anticapitalism, for pan-ecology and for technotlogy, a new technology concept to increase individual and collective agency.Boolean Works, June 2021

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.

The AND of History

The AND of History is een interventie die is ontwikkeld in 2018. Deze is opnieuw relevant geworden met het 2024 voorstel om het Nationaal Slavernijmuseum op de kop van Java-eiland te ontwikkelen. The AND of History gaat over het aangrenzende KNSM-eiland en verdiept zich in de historische grondslag van de stedenbouwkundige structuur en naamgeving op het eiland.1.
Met het hernoemen van straatnamen, (kunst)organisaties en het neerhalen van monumenten wordt een 'historistische' geschiedopvatting gepredikt en geen historiografische. Dit historisme – tijd en gebeurtenissen zijn aaneengeregen als de kralen van een rozenkrans* – laat na om dieper gelegen structuren van geschiedenis te analyseren en te agenderen zoals in de historiografie gebeurt. Met het hernoemen van straten wordt wel een misstand of onrechtvaardigheid aan de kaak gesteld, maar de organisatie onder die geschiedenisopvatting blijft onaangetast.
2.
De hiërarchische maatschappelijke verhoudingen vinden hun oorsprong in de relatie meester-tot-slaaf-gemaakte, tussen grootgrondbezitter en lijfeigene, een verhouding die zich doorzet in de huidige verhouding tussen werkgever en werknemer. Deze verhouding blijft met een oppervlakkige hernoeming van een straat of de verwijdering van een standbeeld onaangetast. Zij die de maatschappelijke orde in handen hebben, die de overwinnaars zijn, bepalen ook de definitie van geschiedenis, hoe in de hoofden van mensen tijd en wereld (geschiedenis) met elkaar zijn verbonden. Om de onderliggende structuur van ongelijkheid die de geschiedenis verhult aan te tonen, stellen wij voor om niet straatnamen te wijzigen, maar om de opgelegde historische organisatie bloot te leggen.
3.
In de architectuur en de architectuurgeschiedenis spelen centrum en periferie, en zichtassen een essentiële rol. De organisatie van de ruimte en van de blik zijn instrumenten van macht en machtsproductie. We zien dit in Amsterdam onverbloemd terug in de naamgeving van de 'rijke grachten'. De Keizer, Heren en de Prinsen, degenen die hier wonen en werken beheersen nog steeds het centrum (van de macht) via hun omcircelende en omringende grachten.
De brede boulevards en uniforme gebouwen van het 19e eeuwse Parijs van Hausmann waren niet alleen esthetisch aangenaam maar faciliteerden ook de sociale orde en controle. Daarvoor werden eerst de arbeiderswijken, waar de sociale beweging een goede voedingsbodem vond, met de grond gelijk gemaakt. Zijn nieuwe ontwerp maakte het moeilijker voor sociale opstandelingen om barricades op te werpen en verbeterde de efficiëntie van de troepenbeweging, waardoor de macht van de staat werd versterkt ten tijde van grote sociale mobilisatie.4.
Bij de herinrichting van het Amsterdamse Oostelijke Havengebied komt deze hiërarchie en de structureel ongelijke verhoudingen, de basis onder het kapitalisme, op een heel nieuwe manier aan het licht. In de jaren '90 van de vorige eeuw zijn de gebieden aan het IJ herontwikkeld en zijn verschillende eilanden aangelegd, waaronder het Borneo- het Java- en het KNSM-eiland.
Op het KNSM-eiland snijdt de KNSM-laan het eiland in de lengte doormidden en de Surinamekade en de Levantkade vormen de adjudanten, de schildwachten. Deze kades ogen niet als boulevards en zijn de achterzijde van de grote woonblokken aan de laan. De KNSM-laan vormt de centrale as, de zichtlijn van de macht, van de 'Powers that be' en deze as komt uit op het ronde bastion Venetiëhof (Emerald Empire) dat is ontworpen door Jo Coenen. Hij was ook verantwoordelijk voor het stedenbouwkundige plan van het eiland. KNSM als de heerser van het kapitalisme komt uit op het Italiaanse economische hart Venetië, van waaruit handel werd gedreven op Azië en op de koloniën in Noord- en Zuidelijk Afrika. De Venetiaanse financiële vernieuwingen als wissel- en kredietbanken, boekhouding en obligatiemarkten sluiten perfect aan op de uitbuiting en kapitaalstructuur van KNSM en het VOC. De historische en koloniale verhoudingen tussen KNSM en de koloniale gebieden die werden leeggehaald wordt gereflecteerd in de stedebouwkundige opzet van KNSM-eiland. De heerser in het midden en de twee knechten links en rechts.

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.

Wij stellen voor om de ordening van de relatie meester-tot slaaf gemaakte die wordt uitgedrukt in de huidige stedenbouwkundige structuur en in de naamgeving van de straten binnenstebuiten te keren. Op de lange as komt dan de 'Laan van Suriname en Levant' en aan de beide zijkanten KNSM-kade Links en KNSM-kade Rechts. De meester verdwijnt in de coulissen en wordt dienend, en de tot slaaf gemaakten, de lijfeigenen en de werknemers nemen de 'hele bakkerij' over. Wat wil zeggen, zij controleren de centrale as van de 'Laan van Suriname en Levant'.

Laan van Suriname en Levant

De as begint bij de grote fontein (A) die is geschonken door de werknemers van KNSM in 1950 aan de KNSM-directie, met daarnaast de Tuin van Mien Ruys (B) uit het eind van de 40-'er jaren, al decennia een bedreigd vrouwelijk monument. In de jaren '90 wilden mannelijke kunstenaars het werk verplaatsen en zelfs in Mien Ruys' vijver een sculptuur plaatsen. De centrale as komt aan de andere kant van het eiland uit op 'Global South' (C). Dit 'Global South' bastion in de vorm van een aardbol, is geen hernoeming maar een architectuur-historiografische aanvulling die in de geschiedenisboeken kan worden opgenomen. The AND of History, via de grote fontein en tuin, de brede laan en de 'Global South' vormen samen een vector voor het levende, het nieuwe en voor de toekomst. The AND of History is gereed gemaakt om het spiegelbeeld van het Nationaal Slavernijmuseum of de punt van aangrenzende Java-eiland.The AND of History laat zien hoe sterk historistisch de ontwerp-opvattingen van planologen, architecten en stedenbouwkundigen zijn, en hoe deze geschiedenisopvattingen de huidige machtsverhoudingen reflecteren, in stand houden en reproduceren.

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.

Het stedenbouwkundig plan van KNSM-eiland bevat nog meer AND's of History, waaronder de architectuurstrijd tussen de Belgische architect Bruno Albert met zijn Barcelona gebouw en de Duitse architecten Kollhoff en Rapp van het Piraeus gebouw. Het blijkt een strijd tussen rekkelijken en preciezen. De architecten werden door een van oorsprong katholieke (Albert) en een protestantse (Kollhoff en Rapp) woningbouwvereniging naar voren geschoven. Deze verenigingen heetten indertijd (1990) Het Oosten en Het Westen, en zij pretendeerden een verschillende groep bewoners te vertegenwoordigen. Hoewel de Nederlandse zuilen al lange tijd waren neergehaald werden oude ideologische vetes en architectuurtropen met grote bewegingen naast en tegenover elkaar neergezet.The AND of History is een reactie op Francis Fukuyama's 'The End of History and the Last Man' en op de vele eindes van tijd en geschiedenis zoals aangehangen door het enorme palet aan politiek-religieuze fanaten.* Het concept AND of History is mede geinspireerd op “Walter Benjamin, Über den Begriff der Geschichte, 1940”, voor het eerst gepubliceerd in 1950.

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.

WIE IS AMSTERDAM?

Ingezonden brief Parool 20 februari 2024Amsterdam, enkeling of samen?In de aanloop naar het feest van Amsterdam 750 jaar worden vele festiviteiten georganiseerd en gesubsidieerd. Deze manifestaties vieren zonder uitzondering het 'samen', daarop worden de bijdragen streng geselecteerd. Het gemeenschappelijke en de groep staat bij het feest centraal. Bijdragen van een solitair individu worden niet gesubsidieerd want die versterken het ‘samen’ niet. Maar moet het samen nog wel versterkt?De menselijke geest, millennia het unieke platform voor radicale expressie en schoonheid, laat zich niet bundelen in een samen. De enkeling willen bundelen is een teken van fascisme, waarvoor de filosoof en historicus Michel Foucault scherp waarschuwde. Hij schreef in 1981 in een samenvatting voor een niet-fascistisch leven, dat het individu als een product van de macht moet worden begrepen. De groep mag daarom geen organische band zijn die individuen verenigt maar moet juist een voortdurende generator van de-individualisering zijn. Vandaag, aangevuurd door ‘sociale technologie’ is de invloed en de druk van de groep op de enkeling zo overweldigend dat deze leidt tot gelijkschakeling, conformisme, depressie en zelfs tot zelfdoding. Grote groepen Nederlanders zoeken momenteel onderdak bij partijen die deze gelijkschakeling politiek vormgeven, waarbij diegenen die zich daartegen verzetten, worden uitgestoten.Toch moet niemand verbaasd opkijken dat de festiviteiten van Amsterdam 750 jaar op de achtergrond juist door de organisatie I amsterdam worden georganiseerd. I amsterdam, waarvan Amsterdamse politici in 2018 verklaarden dat het opheffen van dit individualistisch monument een zaak was die de ziel van Amsterdam betrof, staat nu aan de basis van het feest van de toekomst van de hoofdstad Amsterdam. De letters I amsterdam voor het Rijksmuseum zijn verwijderd maar hun instructie heerst over de stad en gaat de wereld over. De boodschap van I amsterdam is ideologisch omgebouwd van individualisme naar het sociale dictaat van ‘samen’. I amsterdam, dat nooit meer is geweest dan het kapitaal dat het vertegenwoordigde, kan ook met deze nieuwe invulling goed uit de voeten.De kunstenaars en denkers die in Amsterdam woonden of wiens werk er nu centraal staat, en die als city-marketing iconen de wereld rondreizen, zouden zich van de stad afwenden als ze wisten wat er de status van de enkeling is, van de menselijke geest. Spinoza, Vincent van Gogh, Aletta Jacobs, Anne Frank, de verzetshelden, Gerard Reve, Provo, iedereen aan wie de stad zegt haar ziel te ontlenen, keerden diep naar binnen, voordat ze naar buiten traden. In het huidige regime van ‘samen’ zouden zij niet of met heel veel moeite in staat zijn geweest te denken, hun werk te maken, of te leven zoals ze hebben gedaan.Johannes Bongers
Oprichter van ANDSTERDAM.nl

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.

VERDIEPING 1:

I amsterdam IS Onuitroeibaar

De stad Amsterdam heeft zichzelf van 2012 tot 2018 getransformeerd tot consumentenmerk: I amsterdam. Deze op het toerisme en op haar inwoners gerichte marketing campagne werd in 2018 beëindigd. De mentaliteit van I amsterdam heeft Amsterdam in haar fundamenten aangetast. Ze loopt gelijk op met de neoliberale wind van de jaren 2000 en heeft definitief afstand genomen van de politieke en artistieke energie die de stad Amsterdam in de jaren '60 en '70 heeft gevitaliseerd.Welbeschouwd wordt in I amsterdam, de I, de ik, die staat voor ieder mens die vorm aan het leven en de wereld kan geven – toegeëigend en geïnstrueerd om de commerciële doelen van de status quo in de stad Amsterdam te realiseren. Het beeldmerk van deze campagne voor het Rijksmuseum ging de wereld over en maakte van Amsterdam de achtergrond van een neoliberaal en commerciëel project. Toen het lokale politieke klimaat veranderde werd I amsterdam beëindigd. Nu wordt I amsterdam beschouwd als alles dat de stad zegt niet te willen zijn.In ANDSTERDAM verschuift de identiteit van Amsterdam van zijn, van being als in I am, naar een identiteit van worden, van becoming, een zijnsmodus die op beweging, vernieuwing en op de toekomst is gericht.Hardnekkig te verwijderen
I amsterdam blijkt hardnekkig! Het is zichtbaar en onzichtbaar voor de bevolking van de stad nog steeds actief en zelfs onderdeel te zijn van de organisatie van het Amsterdam 750 jaar feest in 2025!
I amsterdam is diep in de haarvaten van de stad gekropen en tegen deze ideologie is ANDSTERDAM het tegenverhaal.Hieronder de countdown op de website van Amsterdam 750 jarig bestaan waarop I amsterdam te zien is. (Screenshot 29 maart, 2022).Daaronder een abri-poster van Amsterdam Museum (februari 2024) met 'powered by' I amsterdam. Je vraagt je af wat die daar te zoeken heeft.

Per~soon
Per~soon
Per~soon

Interessant om te zien dat de communicatieafdeling van het Amsterdam Museum worstelt met de X en het kruis uit het Amsterdam logoteken probeert te deconstrueren, door middel van kleur etc. Het uitsluitende karakter van de X blijft als teken echter dominant, daar kunnen gekleurde balkjes niet tegenop. Naast de 'I amsterdam' ondergraaft de cosmetica van communicatie de oprechtheid en materiële betrokkenheid bij het leven van mensen.

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.

VERDIEPING 2:

VAN XXX NAAR OOO

Om de stad Amsterdam actief onderdeel te maken van de huidige en nog onbekende uitdagingen, om een breuk met het verleden te creëren en om afstand van de oude politiek van uitsluiting en statische identiteit te scheppen, om van being naar becoming te komen, vervangt ANDSTERDAM het logoteken van Amsterdam XXX door OOO.ANDSTERDAM sluit direct aan op de beweging van climate justice, genderequality en inclusion: van XXX naar OOO.

Van een gesloten en uitsluitend stadsteken, XXX, een teken van exclusie en tegengesteld aan inclusie, een beeldtaal die is verbonden met een niet zo heroïsch en hebzuchtig verleden, naar een open en toekomstgericht teken OOO. Het nieuwe stadsteken OOO vertegenwoordigt de eenheid en de samenhang tussen mens, maatschappij en milieu.

DENKMAL

Als permanente geheugensteun en om daarmee de samenhang en het 'waartoe' van ANDSTERDAM te benadrukken hebben we het huidige motto op het Amsterdamse wapenschild vervangen door het drievoudige Mind, Maatschappij en Milieu. De drie ringen en dit motto werken versterkend op elkaar. De drie ringen van ANDSTERDAM stammen oorspronkelijk van drie berkenbomen. Zie het project DENKMAL.

Per~soon

COLOFON

ANDSTERDAM is een geschenk aan de stad Amsterdam. Het wordt aangeboden door de open Gemeente Nieuwe IJssel, een artistiek-politiek initiatief dat zich richt op de samenhang tussen de menselijke geest, de sociale gemeenschap en het milieu: mind, maatschappij en milieu. Dit wordt aangevuld, of gedragen, door een nieuw technologiebegrip dat de missie van Andsterdam helpt realiseren.Vanuit Amsterdam en de Achterhoek ontwikkelen wij sinds 2019 artistiek-politieke geschenken zoals SOOOS.org, een nieuwe politieke beweging, DENKMAL, een openbaar kunstwerk, Technotlogy, een nieuw technologiebegrip, het Pentalemma Spel en ANDSTERDAM.Amsterdam is de hoofdstad van Nederland en Andsterdam richt zich daarom op alle burgers.

Het idee voor ANDSTERDAM is midden 2021 ontstaan, gedurende het 100e geboortejaar van de pan-ecologische kunstenaar Joseph Beuys (1921-1986).ANDSTERDAM © 2024 is te vinden op .org en .nl'Steps to an Ecology of Mind' is een boek van antropoloog en cyberneticus Gregory Bateson uit 1972.'De Drie Ecologieën' is een concept van Félix Guattari uit zijn boek uit 1989 met dezelfde titel. Guattari was psychoanalyticus, sociaal filosoof, activist en bedacht de term ecosofie.Jakob von Uexküll (1864-1944) was een theoretisch bioloog en ontwikkelde het concept 'Umwelt'. Iedere soort leeft in zijn eigen Umwelt, functioneel en perceptueel in diens eigen tijd en ruimte.En zonder Karl Marx, Martin Heidegger, Barbara en Karen Fields, Maurice Merleau-Ponty, Walter Benjamin, Gilbert Simondon, Gilles Deleuze, Rosi Braidotti, Spinoza, Donna Haraway en biosemiotici zoals Jesper Hoffmeyer, Victoria N. Alexander en Kalevi Kull kon ANDSTERDAM niet zijn ontwikkeld.Bijna alle beelden en diagrammen zijn door onszelf gemaakt. Het beeld van I amsterdam hebben we van het web geplukt. De bewerkte foto's uit de Nieuwe Kerk en ornament zijn van Studio Koning

ANDSTERDAM

ANDSTERDAM is gevestigd op KNSM-laan 708 in Amsterdam. Interessant aan de locatie in het Barcelona gebouw zijn de drie zuilen voor de deur, die de drie ecologieën verbeelden.

ANDSTERDAM

ENGLISH SUMMARY

ANDSTERDAM is a public art project that aims to restore the coherence between the human mind, the social, and the environment in Amsterdam. This coherence was a key part of Amsterdam's identity in the 1960s and 70s, but has since been lost.ANDSTERDAM seeks to reclaim this coherence and put it at the center of the city once again. The movement also seeks to revitalise the concept of "social," which has been co-opted by large tech companies' use of the term "social media."As Amsterdam is the capital of the Netherlands, ANDSTERDAM aims to impact the entire country.
ANDSTERDAM is a gift to the city of Amsterdam and the Netherlands as a whole. It offers a vision, concept, and program for future Amsterdam.
ANDSTERDAM is an initiative of the open GEMEENTE NIEUWE IJSSEL, which provides public artworks to other municipalities and cities. These gifts focus on the coherence between the human mind, social community, and the environment – what the initiative refers to as the "three ecologies."ANDSTERDAM is in development from late 2021 and is a personal initiative. Contact for more information.ANDSTERDAM can be understood as Erweiterte Kunst, the freedom practice of the artist Joseph Beuys and ANDSTERDAM started in the 100th anniversary of his birth in 2021.

THE STATE OF AFFAIRS...
In the time period between Joseph Beuys, Gregory Bateson, and Félix Guattari in the 60s, 70s, and 80s and today, capitalism evolved into hyper-capitalism. Technology has captured, compressed, and accelerated the archaic human dimensions and penetrated all domains. The mind is bombarded and captured and increasingly suffers from sameness. The social is surveilled, neglected, hijacked, and attacked by social mass media technology, further atomizing and isolating the individual from collective resistance. The environment, the mi-lieu, is more isolated than ever from what it is: connected to the organism. Organism and environment are one unit. Destroying one part is destroying the whole.
Separating the environment from the organism (thank you science and Enlightenment) is a misunderstanding due to ignorance and human self-overestimation. The current cascade of catastrophic crises is the result of this misunderstanding....THAT LEADS US INTO
This leads us into the environmental crises of global warming, which get all the attention, understandably due to the horrific consequences, especially for those who did not contribute to this tremendous exhaustion and now lack the means to protect themselves against it.
However, it is important to remember that most of us only started to care about the environment after Earth screamed and hit back at us.The future of all living beings is not secure and will certainly not be prosperous if the focus remains persistently (and almost obsessively) on the ecology of the environment, leaving the crises in the ecology of the mind and the social ecology out of the equation.Human beings (the 10% of the Western world) have not only over-exploited the earth and its various atmospheres, but now also place all future dreams in the hands of technology. We reduce the human mind to the brain, homogenize the human imagination, neglect the uniqueness and vulnerability of human subjectivity, oppress the differences between individuals to promote the identity of the majority, and accept and contribute collectively to the exploitation and pollution of the social environment. Homogenization and pollution lead to further social and economic inequality, systemic and deep-seated racism, democratic decay, the epistemological crisis of knowledge and truth, conflict-driven social interaction, isolation, depression, and mental disorder, as well as the fundamental inequality expressed through housing, care, and education policies. Animals and other living organisms are merely proteins and are industrially kept, killed, packed, and commodified. We keep allowing tech to transfer personal and public interest to private property. In cities and urban areas like Gemeente Amsterdam, the mental and social disturbances and economic expulsions are deeply connected.(THE MIND IS THE MOST VULNERABLE ECOLOGY)
The mind is the most vulnerable ecology. The mind, the social, and the environment are affected by the same excessive forces of advanced capitalism. Treating the three ecologies as separate, each with specific dynamics and unique crises, supercharged by the cycles and atomization of mass media, will keep the processes and feedback between the ecologies unnoticed and the status quo intact.
The ecology of the mind requires additional attention. This vital source and processor of ideas, peace, and change is highly vulnerable, especially under the regime of social mass media technology. The mind is losing its richness, vitality, and agency, impacting the flow of ideas not only within our brains but also through our bodies and interactions with others and the outside world.AND ART AND ARTISTS...
Art, artists and art institutions should stand up to capitalist ideology and degrading art into a capitalist instrument. Collect the imagination and energy, artistically and politically, to resist the dominant forces that feed the oppression - tech, state and commerce - to no longer participate in and contribute to entertainment and sedation of the minds. Amsterdam with its great variety of artists, art museums and galeries is a great field of production for ANDSTERDAM.

IMAGINE AMSTERDAM AFTER 'I Amsterdam'

“I amsterdam stands for individualism while we want a city which stands for solidarity and diversity,” said Femke Roosma, leader of the GroenLinks group on the city council. “In addition, the slogan reduces the city to the backdrop of a marketing story.”ANDSTERDAM as concept is the complete inverse of I Amsterdam: during the 0's and 10's Amsterdam was promoted as a Self-producing machine. In hyper-capitalism and neoliberalist politics the Self (I) equals the consumer and the city is the marketplace of desire. Modern and contemporary art, the center of the I AMsterdam campaign was in the museum area, is a non-critical and integral part of this structure.

I AMSTERDAM

I AMSTERDAM discontinued after the change in the socio-political-marketing climate. With the dissociation from I AMSTERDAM, distancing itself from neo-liberal city-marketing, it is challenging to think about a new concept. A concept for a new identity, aspirational in connecting the hidden dots, inherently self-protected against capture by capitalism and vital to not end up as an ideological surface of urban life.

ANDSTERDAM

Related material

ANDSTERDAM
Cote-of-arms of Amsterdam.

The original cote of arms of the City of Amsterdam

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.

The city council of ANDSTERDAM

ANDSTERDAM
Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.

The town hall of Gemeente Nieuwe IJssel, features the original coat of arms with three OOO's representing the three ecologies and a gooze. The town hall was once part of Gemeente Gendringen and is now part of Gemeente Oude IJsselstreek in The Achterhoek region of the Netherlands.

Keep informed

ANDSTERDAM is located at KNSM-laan 708, Amsterdam. To keep you posted, subscribe to our updates.ANDSTERDAM © 2024. All rights reserved. ANDSTERDAM is an initiative of Stichting Nieuwe IJssel.

Thank you

We keep you posted!

© 2024 ANDSTERDAM, Per-son, Per-soon, Gemeente Nieuwe IJssel All rights reserved. Gemeente Nieuwe IJssel is an initiative of Stichting Nieuwe IJssel