WIT
Per~soon
ANDSTERDAM COAT-OF-ARMS

ANDSTERDAM IS EEN GESCHENK AAN DE STAD AMSTERDAM BIJ DE VIERING VAN HAAR 750-JARIGE BESTAAN IN 2025. ANDSTERDAM BIEDT EEN VISIE, CONCEPT EN PROGRAMMA VOOR DE VOLGENDE 750 JAAR. ANDSTERDAM IS EEN PERSOONLIJK INITIATIEF VAN JOHANNES BONGERS EN VAN DE OPEN GEMEENTE NIEUWE IJSSEL. ANDSTERDAM IS ONTWIKKELD VANAF 2021 TIJDENS HET 100 JARIGE GEBOORTEJAAR VAN DE PAN-ECOLOGISCHE KUNSTENAAR JOSEPH BEUYS.HET GESCHENK ANDSTERDAM BESTAAT UIT DRIE DELEN. HET EERSTE DEEL IS DIT MANIFEST. HET TWEEDE ZIJN DE EERSTE AANZETTEN TOT VISUELE EN ANDERE UITINGEN EN MANIFESTATIES. HET DERDE IS EEN PROGRAMMA DAT WE VOOR ANDSTERDAM ONTWIKKELEN WAARIN KUNST, KRITIEK EN KAPITALISME CENTRAAL STAAN. HIERIN WORDT AAN ECOLOGISCHE UITWEGEN EN NIEUWE MOGELIJKHEDEN GEWERKT. ALLE DRIE ONDERDELEN ZULLEN OFFICIEEL AAN B&W VAN AMSTERDAM WORDEN AANGEBODEN IN HET NAJAAR VAN 2022.WAT AAN ANDSTERDAM VOORAF GAAT
DE STAD AMSTERDAM HEEFT ZICHZELF VAN 2012 TOT 2018 VOORGESTELD ALS MERK: I AMSTERDAM. DEZE OP HET BUITENLAND EN OP HAAR INWONERS GERICHTE MARKETING CAMPAGNE WERD IN 2018 BEËINDIGD. HET POLITIEKE KLIMAAT VERANDERDE EN I AMSTERDAM WORDT NU BESCHOUWD ALS ALLES DAT DE STAD ZEGT NIET TE WILLEN ZIJN.
VANAF DE PERIODE NA 2008, TOEN DE FINANCIËLE CRISIS WERELDWIJD EN IN HET BIJZONDER DE FINANCIËLE SECTOR VAN AMSTERDAM HARD RAAKTE, HEEFT DE STAD AMSTERDAM HAAR ONSCHULD DEFINITIEF VERLOREN EN IS ZIJ EEN BELANGRIJK DEEL VAN HAAR ARTISTIEKE EN OPSTANDIGE KARAKTER KWIJTGERAAKT. OOK DE SOCIALE INNOVATIE EN CREATIEVE GRANDEUR VAN DE DECENNIA ERVOOR IS OPGEGAAN IN EEN ANONIEME INTERNATIONALE STIJL. NA 2018 IS HET HELEMAAL STIL GEWORDEN IN AMSTERDAM. DE STAD IS COLLECTIEF MET HAAR VERLEDEN AAN DE SLAG GEGAAN MAAR DE ECONOMISCHE KRACHTEN, DIE HUN OORSPRONG VINDEN IN DE KOLONIALE (SLAVEN) HANDEL EN DE V.O.C., THE POWERS THAT BE, TREKKEN ONVERMINDERD AAN DE TOUWTJES. I AMSTERDAM BLIJKT, MAAR NU ONZICHTBAAR VOOR HET PUBLIEK, ONDERDEEL TE ZIJN VAN DE ORGANISATIE VAN HET AMSTERDAM 750 JAAR FEEST. I AMSTERDAM IS DIEP IN DE HAARVATEN VAN DE STAD GEKROPEN EN TEGEN DEZE IDEOLOGIE IS ANDSTERDAM HET TEGENVERHAAL. HIERONDER DE Countdown VAN Amsterdam 750 JARIG BESTAAN (Screenshot 29 maart, 2022).

Per~soon

WAT ER NA 2018 GEBEURDE EN DE KRITIEK DIE ACHTER ANDSTERDAM SCHUILGAAT

TUSSEN 2018 EN VANDAAG IS DE WERELD OP DRIFT GERAAKT. DE CRISES DIE TOT VOOR KORT ALLEEN OP DE ACHTERGROND DREIGDEN ZIJN TOT UITBARSTING GEKOMEN EN ZIJN IN KORTE TIJD MET ELKAAR VERSTRENGELD GERAAKT. KLIMAAT, DEMOCRATIE, ONGELIJKHEID EN EEN TECHNOLOGIE DYSTOPIE ZIJN GEBUNDELD GERAAKT. DE SAMENHANG, VITALITEIT EN VARIATIE VAN DE DRIE GROOTHEDEN MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU LIJKT GEBROKEN.HET MOTTO MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU UIT DE 60er en 70er JAREN WORDT NU GEBRUIKT DOOR BEDRIJVEN WANNEER ZE SPREKEN OVER HUN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN (MVO). DE VITALITEIT VAN DE JAREN '60 en '70 IS ECHTER MEDE TE VERKLAREN DOOR DE SAMENHANG TUSSEN DEZE DRIE ECOLOGIEËN, IN HET BIJZONDER DOOR DE KRACHT VAN EEN VITALE MENSELIJKE GEEST. MAATSCHAPPELIJK VERZET, KUNST EN DENKEN ZIJN DAAR BELANGRIJKE UITDRUKKINGEN VAN. WE MOETEN DAAROM HET MOTTO MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU HERVEROVEREN EN WEER IN HET MIDDEN VAN HET LEVEN TERUGZETTEN. OOK HET BEGRIP SOCIAAL, NU GEKAAPT DOOR BIG TECH'S SOCIAL KUNNEN WE DAN REVITALISEREN.HET MERK I AMSTERDAM IS VANUIT TOEËIGENING BEZIEN NIETS MEER EN NIETS MINDER DAN EEN POGING GEWEEST DE I, DE MENS EN DE MENSELIJKE GEEST, TE VERLEIDEN ZICHZELF INSTRUMENTEEL TE MAKEN AAN DE DOELEN, VIA CITY MARKETING EN BRANDING, VAN HET ACHTERLIGGENDE KAPITALISME.DE KRITIEK DIE ER VANAF HET BEGIN VAN DE I AMSTERDAM CAMPAGNE WAS EN DIE VANAF 2016 UITEINDELIJK LEIDDE TOT HET VERWIJDEREN VAN HET LOGO OP HET MUSEUMPLEIN IS IN ONZE OGEN NIET SCHERP GENOEG. NIET ZOZEER VAN HET INDIVIDUALISME DAT MET I AMSTERDAM WORDT GEPROPAGEERD VIA I MOET AFSCHEID WORDEN GENOMEN, OOK, MAAR VOORAL VAN DE TOEËIGENING VAN HET MENSELIJKE IK, VAN DE GEEST, VAN MENSELIJKE VERLANGENS EN DROMEN DIE WORDEN BEWERKT EN DIE VAN ALLE VARIATIE WORDEN ONTDAAN DOOR RECLAME EN CONSUMPTIE EN DOOR DE UITWASSEN VAN SOCIALE TECHNOLOGIE, DIE ZICH ACHTER I AMSTERDAM EN PARTNERS SCHUILHOUDEN.NAAST DE SAMENHANG TUSSEN MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU STAAT IN ANDSTERDAM DE HERINTRODUCTIE VAN DE MENS ZELF, DE MENSELIJKE GEEST EN DE ECOLOGIE VAN RIJKE IDEEËN CENTRAAL. DEZE IS DOOR DE KAPING EN ILLUSIE VAN SOCIAL DOOR TECHNOLOGIE EN MASSAMEDIA NAAR DE ACHTERGROND VERDWENEN. DAT WAS DE KRITIEK VAN ... ....VAN ZIJN (BEING) NAAR WORDEN (BECOMING)
WIJ INTRODUCEREN TER VERVANGING EN OPVOLGING VAN I AMSTERDAM, EN OM DEFINITIEF AFSCHEID VAN HAAR MONOCULTURELE IDEOLOGIE TE NEMEN, EEN NIEUW CONCEPT VAN AMSTERDAM DAT EEN ANTWOORD BIEDT OP DE UITDAGINGEN WAARVOOR WE ONS INDIVIDUEEL, COLLECTIEF EN VOOR DE LEEFOMGEVING SAMEN MET ALLE ORGANISMEN GESTELD ZIEN. AMSTERDAM NIET LANGER MEER ALS EEN VORM VAN ZIJN (I AM), ALS EEN STATISCHE IDENTITEIT DIE PERFECT AANSLUIT OP DE IDEOLOGIE EN DOELEN VAN HET LAATKAPITALISME, MAAR AMSTERDAM ALS ONDERDEEL VAN EEN PROCES VAN WORDEN: VAN BEING NAAR BECOMING. EEN STAD ALS ONDERDEEL VAN HET LEVEN. WE STELLEN EEN AMSTERDAM VOOR DAT IS GEBOUWD OP DE SAMENHANG TUSSEN MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU, ALS EEN STAD WAAR DEZE DRIE ECOLOGIEËN IN SAMENHANG BIJ ELKAAR KOMEN. EEN SAMENHANG DIE IN CONTINUE VERANDERING, AFSTEMMING EN AANPASSING IS. HET WORDENDE IS IN BEWEGING, VERBINDT HET HEDEN MET DE TOEKOMST EN LAAT ZICH IN HAAR BEWEEGLIJKHEID EN VORMENDE KARAKTER NIET BEPERKEN, BEGRENZEN EN INSTRUMENTALISEREN DOOR STATISCHE IDENTITEIT, COMMERCIE EN KAPITAAL. DEZE TOEKOMSTIGE STAD NOEMEN WE ANDSTERDAM. ALLE PROCESSEN EN DOMEINEN IN DE STAD AMSTERDAM WORDEN IN ANDSTERDAM ONDER DE LOEP GENOMEN.
DE SAMENHANG TUSSEN DE MENS EN MIND, HET MET ELKAAR VREEDZAAM IN GEMEENSCHAP LEVEN DAT IN BALANS IS MET DE LEEFOMGEVING VERDIENT VANDAAG AL ONZE AANDACHT. OM DEZE BOODSCHAP IN HET VIZIER TE HOUDEN BOUWEN WE NAAST HET HUIDIGE AMSTERDAM EEN NIEUWE CONSTELLATIE DIE ZICH SPECIAAL OP DEZE SAMENHANG RICHT: ANDSTERDAMWAT IS AND IN ANDSTERDAM?ANDSTERDAM HERENIGT DE DRIE VAN ELKAAR GEÏSOLEERD GERAAKTE ECOLOGIEËN MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU VIA DE BOOLEAN AND OPERATIE. AND IS EEN VAN DE DRIE WOORDEN UIT DE BOOLEAN LOGICA: AND, OR, NOT. DE ENGELSE WISKUNDIGE GEORGE BOOLE HEEFT DIT IN DE 19E EEUW ONTWIKKELD. DEZE DRIE WOORDEN LIGGEN TEN GRONDSLAG AAN IEDERE COMPUTERBEREKENING. AND, OR, NOT ZIJN ESSENTIEEL OM TOT EEN 1 OF EEN 0 TE KOMEN, DE DIGITALE SCHAKELING DIE DIGITALE INFORMATIE MOGELIJK MAAKT: AND, OR, NOT VORMT HET DNA VAN ONZE INFORMATIESAMENLEVING.MENS AND MAATSCHAPPIJ AND MILIEUAND SPEELT EEN SPECIALE ROL IN DE BOOLEAN LOGICA. AND MAAKT DE VERENIGING TUSSEN ONGELIJKSOORTIGE VERZAMELINGEN MOGELIJK. JE KUNT BOOLEAN LOGICA EN AND DAAROM OOK BUITEN DE TECHNIEK TOEPASSEN, IN DE KUNST OF ZOALS NU IN EEN ECOLOGISCH ONTWERP. HIERONDER WORDT DEZE BOOLEAN AND OPERATIE UITGELEGD.DOOR AND WORDEN DE DRIE VERZAMELINGEN MET ELKAAR VERENIGD: WAAR DEZE ELKAAR OVERLAPPEN, WORDT HET TRUE, DAN WORDT HET EEN 1. ALLES WAT DAARBUITEN VALT IS FALSE, DAT WORDT EEN 0. DE BOOLEAANSE FUNCTIE (MENS AND MAATSCHAPPIJ AND MILIEU) LEVERT DAAROM ONDERSTAAND RESULTAAT OP WAARBIJ HET RODE GEBIED TRUE IS. DE SAMENHANG TUSSEN MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU, DAT IS ANDSTERDAM.

Per~soon
Per~soon

OM DE STAD AMSTERDAM ACTIEF ONDERDEEL TE MAKEN VAN DE HUIDIGE EN NOG ONBEKENDE UITDAGINGEN, EN OM AMSTERDAM VOOR TE BEREIDEN OP DE KOMENDE 750 JAAR, VERVANGT ANDSTERDAM HET LOGOTEKEN VAN AMSTERDAM XXX DOOR OOO. VAN EEN GESLOTEN EN UITSLUITEND STADSTEKEN XXX, VERBONDEN AAN EEN NIET ZO HEROISCH EN HEBZUCHTIG VERLEDEN, NAAR EEN OPEN EN TOEKOMSTGERICHT TEKEN OOO DAT OOK DE DRIE ECOLOGIEËN VERTEGENWOORDIGT.

Per~soon

ALS GEHEUGENSTEUN EN OM DAARMEE DE SAMENHANG EN HET WAARTOE VAN ANDSTERDAM TE BENADRUKKEN WORDT HET HUIDIGE MOTTO OP HET AMSTERDAMSE WAPENSCHILD VERVANGEN DOOR HET DRIEVOUDIGE MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU. DE DRIE RINGEN EN DIT MOTTO WERKEN SAMEN.

Per~soon

ANDSTERDAM WORDT AAN DE STAD AMSTERDAM AANGEBODEN DOOR GEMEENTE NIEUWE IJSSEL IN DE PERSOON VAN JOHANNES BONGERS. HET IDEE VOOR ANDSTERDAM IS IN 2021 ONTSTAAN, IN HET 100e GEBOORTEJAAR VAN DE PAN-ECOLOGISCHE KUNSTENAAR JOSEPH BEUYS (1921-1986)LES TROIS ÉCOLOGIES, FÉLIX GUATTARI, 1989ANDSTERDAM© 2022 OP .NL / .COM / AMSTERDAM WORDT ANDSTERDAM
NIEUWEIJSSEL.NL / BOOLEANWORKS.NL
Credits- Steps to an Ecology of Mind is a book by anthropologist and cyberneticist Gregory Bateson from 1972.
- The Three Ecologies is a concept of Félix Guattari from his 1989 book with the same title. Guattari was psychoanalyst, social philosopher, activist and coined the term ecosophy.- Jakob von Uexküll (1864-1944) was a biologist and developed the concept of UMWELT. Each species has its own UMWELT, A SPECIFIC CONTEXT IN SPACE AND TIME.- WE OWE KARL MARX, MARTIN HEIDEGGER, MAURICE MERLEAU-PONTY, GILBERT SIMONDON, GILLES DELEUZE, DONNA HARAWAY, ROSI BRAIDOTTI, SLAVOJ ZIZEK AND BIOSEMIOTISTS LIKE JASPER HOFFMEYER AND OTHERS FOR THEIR DEEP INSIGHTS.

ENGLISH SUMMARYANDSTERDAM is a public art work for the inhabitants, human and non-human, of Amsterdam. This art gift is offered by Gemeente Nieuwe IJssel.ANDSTERDAM is an invitation for all inhabitants of Gemeente Amsterdam (and beyond) to get involved into an ecological experiment. The term ecology is not restricted to the living environment. ANDSTERDAM is the connection of the three ecologies: the mind, the social and the milieu.ANDSTERDAM is developed for Gemeente Nieuwe IJssel by Johannes Bongers in 2021. Bongers is a conceptual artist and artistic director of Boolean Works. Boolean Works appropriates the Boolean operators AND OR NOT to built a neo-Boolean ecological practice.ANDSTERDAM is best understood as Erweiterte Kunst, the freedom practice of the artist Joseph Beuys and ANDSTERDAM is dedicated to Beuys on the 100th anniversary of his birth.

What is ANDSTERDAM?

In response to the discontinuation of I Amsterdam in 2018, due to changes in the ideology and marketing at the City Council of Gemeente Amsterdam, we introduce ANDSTERDAM as the future imagination of Amsterdam: becoming, not an identity of being.ANDSTERDAM is an invitation for all inhabitants of Gemeente Amsterdam (and beyond) to get involved into an ecological experiment. The term ecology is not restricted to the living environment. ANDSTERDAM is the connection of the three ecologies: the mind, the social and the milieu.The AND in ANDSTERDAM is one of the three Boolean operators AND OR NOT of Boolean logic. Boolean logic is credited for laying the foundation of the information age. AND is the operator that connects and affirms.

The aim of ANDSTERDAM as an experiment is to rethink Amsterdam as a time/space for the ever changing coherence between the mind and ideas, the social and the living environment. ANDSTERDAM is clearly not the bustling city with its rich and dubious history and great splendor that attracts so many tourists. ANDSTERDAM is a space/time where individual people care about their subjectivity and ideas, create new concepts and share them, where individuals and groups interact over a limitless variety of social, political and cultural subjects and ANDSTERDAM is the living environment where all organisms, human and non-human, co-exist. These three domains, the individual mind, embodied in the world, the social as an ever changing and mutating interaction and the living and non-living environment are the three spheres that constitute the three ecologies. The three ecologies suffer under the same regime, are homogenised, loosing richness, vitality and diversity.ANDSTERDAM, in covering all domains of Gemeente Amsterdam, is the sandbox for this pan-ecological experiment. ANDSTERDAM transversally connects people, histories and practices on ideas and on mental diversity, fight racism both systemic and as ideology, bridge age and generations, enlarging social variety and resilience, fight social en economic inequality, cultural variety and radical experiment, counter (social) mass-media, fuse care and quality, redefine education, theory and practice, fight Smart in Smart cities, improve life by plural science, radical rethink housing, office and infrastructure, de-homogenizing tourism, extend the definitions of the environment and diversify the economy. Art plays an intrinsic and critical role in the process of rethinking Amsterdam into ANDSTERDAM.

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.
BRING BEUYS BACK TO ANDSTERDAM

1. WHY ANDSTERDAM?

THE STATE OF AFFAIRS...
In the time period between Beuys, Bateson and Guattari in the 60s, 70s, 80s and today, capitalism evolved into hyper-capitalism. Technology captured, compressed and accelerated the archaic human dimensions and penetrated all domains. The mind is bombarded and captured and increasingly suffers from sameness. The social is surveilled, neglected, hijacked and attacked by social mass media technology, further atomising and isolating the individual from collective resistance. And the environment, the mi-lieu, is more then ever isolated from what it is: connected to the organism. Organism and environment is one unit. Destroying one part is destroying the whole.
Separating the environment from the organism (thank you science and Enlightenment) is a misunderstanding due to ignorance and human self-overestimation. Current cascade of catastrophic crises is the result of this misunderstanding.
...THAT LEADS US INTO
The environmental crises of global warming get all attention, understandably due to the horrific consequences especially for those who did not contribute to this tremendous exhaustion. And who now lack the means to protect themselves against it.
Remember, though, most of us started to care about the environment after Earth screams and hits back on us.The future of all living beings is not secured and will certainly not be prosperous when the attention persistently (and almost obsessively) is on the ecology of the environment. And thus leaving the crises in the ecology of mind and the social ecology out of the equation.Human beings (the 10% of the Western world) have not just over-exploited earth and its various atmospheres but now lay all future dreams in the hands of technology. We reduce the human mind to the brain, homogenise the human imagination, neglect the uniqueness and vulnerability of human subjectivity, oppress the differences between individuals to promote the identity of the majority, and accept and contribute collectively to the exploitation and pollution of the social environment. Homogenisation and pollution leads to further social and economic inequality, systemic and deep flat racism, democratic decay, the epistemological crisis of knowledge and truth, conflict driven social interaction, isolation, depression and mental disorder, and the fundamental inequality expressed through housing, care, and education policies. Animals and other living organisms are merely proteins and are industrially kept, killed, packed and commodified. And we keep allowing tech to transfer personal and public interest to private property. In cities and urban areas like Gemeente Amsterdam, the mental and social disturbances and economic expulsions are deeply connected.(THE MIND IS THE MOST VULNERABLE ECOLOGY)
The mind, the social and the environment are affected by the same excessive forces of advanced capitalism. Treating the three ecologies as separate, each with specific dynamics and unique crises, supercharged by the cycles and atomisation of mass media, will keep the processes and feedback between the ecologies unnoticed and the status quo intact.
The ecology of the mind needs extra attention. This vital source and processor of ideas, peace and change, is extremely vulnerable, especially under the regime of social mass media technology. The mind is losing richness, vitality and agency, affecting the rich flow of ideas, not just in the brains but through our bodies, in the interaction with others and the outside world.AND ART AND ARTISTS...
Art, artists and art institutions should stand up to capitalist ideology and collect imagination and energy, artistically and politically, to resist the dominant forces that feed the oppression - tech, state and commerce - to no longer participate in and contribute to entertainment and sedation of the minds. Amsterdam with its great variety of artists, art museums and galeries is the best field of production for ANDSTERDAM.

BRING BEUYS BACK TO ANDSTERDAM
BRING BEUYS BACK TO ANDSTERDAM

2. IMAGINING AMSTERDAM AFTER 'I Amsterdam'

“I amsterdam stands for individualism while we want a city which stands for solidarity and diversity,” said Femke Roosma, leader of the GroenLinks group on the city council. “In addition, the slogan reduces the city to the backdrop of a marketing story.”ANDSTERDAM as concept is the complete inverse of I Amsterdam: during the 0's and 10's Amsterdam was promoted as a Self-producing machine. In hyper-capitalism and neoliberalist politics the Self (I) equals the consumer and the city is the marketplace of desire. Modern and contemporary art, the center of the I AMsterdam campaign was in the museum area, is a non-critical and integral part of this structure.

I AMSTERDAM

I AMSTERDAM discontinued after the change in the socio-political-marketing climate. With the dissociation from I AMSTERDAM, distancing itself from neo-liberal city-marketing, it is challenging to think about a new concept. A concept for a new identity, aspirational in connecting the hidden dots, inherently self-protected against capture by capitalism and vital to not end up as an ideological surface of urban life.

The removal of I Amsterdam, December 13, 2018

SURPRISE
We noticed, to our surprise, Amsterdam & partners continued the I Amsterdam marketing campaign, signage and ideology. No longer in your face but still accessible for the general public. Removed from the Museumplein now present online via I Amsterdam, throughout the city and its suburbs and by an I Amsterdam shop near CS. Amsterdam & partners didn't stop promoting Amsterdam as 'I Amsterdam' to the Amsterdam inhabitants and foreign visitors to increase international tourism. A clear example of the deep interconnection of identity and ideology.

Per~soon

Countdown for Amsterdam 750 anniversary (Screenshot March 29, 2022)

3. CONCEPT:ANDSTERDAM is becoming AMSTERDAM.

AND, the Boolean operatorANDSTERDAM pivots around the Boolean operator AND. AND OR NOT are the three logical operators of Boolean logic. Boolean logic originated from the 19th-century mathematician George Boole, and laid the foundation for the digital circuit in the 1940's and hence, for the information age. Boolean logic controls the rules of each computational calculation that lead to TRUE or FALSE, 1 or 0.

AND is the popular Boolean operator, represents connection and is easy to understand. (A) AND (B) = TRUE. In ANDSTERDAM, AND creates the coherence between the three ecologies: the mind, the social and the environment.

XXX in Amsterdam logo and signage
Traditionally Amsterdam is signified by the three crosses XXX. On envelopes, on buses or digital, XXX dominates the visual identity of the city and Gemeente Amsterdam.
ANDSTERDAM changes the three-cross logosign XXX into OOO. The X signifies exclusion, negation, rejection, stop! and the XXX logosign is ideological connected with the colonial and racist heritage of exclusion and
humiliation, where Amsterdam owes its wealth and its current inequalities to. ANDSTERDAM is affirmative and aims at multiplicity, open access, permeability, possibilities and transversality which is expressed in the open O's.

AND the Lions...
The Lions in the heraldry of the coat of arms of ANDSTERDAM represent Zoë, all living organisms. The lions carry the shield of the three ecologies. We redesigned the Lions and the crown.

ANDSTERDAM

Not being but becoming

ANDSTERDAM is the eco-logic rationale for an advanced identity of Amsterdam. ANDSTERDAM is different from identity in commerce and identity politics: ANDSTERDAM is not an identity of being, of to be, of I am, of you need to be, or you'de better say x. ANDSTERDAM is an identity experiment of becoming. Becoming, the coherence between the three ecologies that is always changing, adapting, awakening, reinventing and never static. Always in a state of change to keep protected against ideological capture and homogenisation.The Municipality of Amsterdam, the city, all its inhabitants, all organisms, all objects and ideas are connected in ANDSTERDAM in an experimental ecological identity of becoming.

ANDSTERDAM

4. WHAT'S NEXT?

FALL 2022
The concept ANDSTERDAM is offered to B&W of Gemeente Amsterdam including press releases. After this gift, in the early stage of ANDSTERDAM, we collect responses, ideas and critique that hopefully add new dimensions and insights about ANDSTERDAM. Please contact us.
ANDSTERDAM is stationed at GROND, KNSM-laan 708 in Amsterdam and will be officially launched early 2022. ANDSTERDAM avoids social mass media.December 13, 2021
We developed BRING BEUYS BACK TO ANDSTERDAM to celebrate the 100th year of birth of Joseph Beuys (1921-1986) in Amsterdam. Here's a letter to the German artistic directors and curator of Beuys 2021.
March 17, 2022
The new political art party SOOOS has been released today. SOOOS is part of the tri-ecological movement for ANDSTERDAM as part of Boolean Works and Gemeente Nieuwe IJssel. SOOOS (3x SOS) is available on sooos.org and sooos.eu.

5. Related

Cote-of-arms of Amsterdam.

The original cote of arms of Gemeente Amsterdam with the three XXX. The motto was added by the Dutch queen to the coat of arms after the heroisms of the citizens of Amsterdam during WOII and the German occupation of 1940-1945.

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.

The city council of ANDSTERDAM

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.
Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.

The town hall of the imaginary Gemeente Nieuwe IJssel we founded end of 2019. The building carries the original coat of arms with three OOO's, the three ecologies + the gooze. The town hall once belonged to Gemeente Gendringen which today is part of Gemeente Oude IJsselstreek in The Achterhoek in The Netherlands.

Keep informed

ANDSTERDAM is located at KNSM-laan 708, Amsterdam. To keep you posted, subscribe to our updates. Or send an email johannes@fazzination.com.© Gemeente Nieuwe IJssel 2021. All rights reserved. Gemeente Nieuwe IJssel is an initiative of Stichting Nieuwe IJssel.

Thank you

We keep you posted!

© ANDSTERDAM, Per-son, Per-soon, Gemeente Nieuwe IJssel 2021. All rights reserved. Gemeente Nieuwe IJssel is an initiative of Stichting Nieuwe IJssel