WIT
Per~soon
Per~soon

I AMSTERDAM, DE STAD ALS GEINDIVIDUALISEERD EN COMMERCIEEL MERK STOPTE IN 2018. WIJ STELLEN HIER IETS RADICAALS TEGENOVER:
AMSTERDAM NIET ALS ZIJN (I AM) MAAR AMSTERDAM ALS WORDEN.
De aarde is niet de enige ecologie DIE WORDT VERNIETIGD IN het kapitalisme. De sociale ecologie - van DEMOCRATIE, GELIJKHEID, wonen, COMMUNICATIE - EN DE ECOLOGIE VAN DE GEEST - DE RIJKHEID VAN DE MENSELIJKE GEEST EN IDEEËN - ZIJN OOK ERNSTIG AANGETAST. DEMOCRATIE IS WERELDWIJD IN VERVAL, SOCIALE VITALITEIT NEEMT AF EN ONGELIJKHEID NEEMT TOE, IDENTITEITEN WORDEN GECONSTRUEERD EN TEGEN ELKAAR UITGESPEELD, WAARHEID EN KENNIS WORDEN DOOR SOCIALE MASSAMEDIALE TECHNOLOGIE GELIJKSCHAKELD WAT MENSEN EN HUN RELATIES VERARMT EN VERDEELT. ‘Menselijke subjectiviteit, in al zijn uniekheid, wordt net zo bedreigd als de zeldzame soorten die iedere dag van de aarde verdwijnen.’*HET OVERWINNEN VAN DE CRISES WAARIN DE WERELD VERKEERT BEGINT MET EEN NIEUWE VISIE EROP. EEN VISIE DIE DE VERSTRENGELING VAN CRISES BEGRIJPELIJK MAAKT MAAR DIE COMPLEXITEIT OVEREIND HOUDT. DIE OP DE TOEKOMST IS GERICHT, NAVOELBAAR en INSPIRATIONEEL IS EN DIE CONCREET BIJDRAAGT EN MENSEN HANDELINGSVERMOGEN SCHENKT. HET RADICAAL ANDERE MOET EEN SAMENHANG SCHEPPEN TUSSEN HET MENSELIJKE IK EN DE IDEEËN, HET GEMEENSCHAPPELIJKE EN SOCIALE EN DE LEEFOMGEVING MET ALLE LEVENDE ORGANISMEN IN HUN EIGEN LEEFWERELDEN. EN WAARIN TECHNOLOGIE ALS EEN ONDERDEEL VAN DE CRISES WORDT BEGREPEN. STEDEN SPELEN EEN BELANGRIJKE ROL IN HET PROCES TE KOMEN TOT SAMENHANG TUSSEN DEZE VERSCHILLENDE FACETTEN EN VERSCHILLENDE VORMEN VAN LEVEN; STEDEN BEVINDEN ZICH IMMERS IN DE VOORGROND VAN NATUUR EN IN DE ACHTERGROND VAN CULTUUR. VOOR HET JUBILEUM VAN AMSTERDAM 750 JAAR IN 2025 BIEDEN WIJ DE STAD AMSTERDAM DAARTOE EEN GESCHENK AAN, EEN CONCEPT VOOR DE KOMENDE 750 JAAR: ANDSTERDAM

Per~soon

WORDEN, ANDERS DAN ZIJN, IS HET PROCES WAARIn NU EINDIGT EN DE TOEKOMST OPENT MET NIEUWE MOGELIJKHEDEN, EN WAAR OOK ANDEREN DIE NU GEEN TOEGANG HEBBEN ONDERDEEL VAN KUNNEN UITMAKEN. IN HET WORDEN WEVEN TOEKOMSTEN IN ELKAAR. MAAR WIJ MOETEN ZORGEN DAT DIT WORDEN GEEN VOORTZETTING VAN ONS VERLEDEN EN VAN HET NU IS.DE BOOLEAN LOGICA VORMT DE GRONDSLAG VAN ALLE DIGITALE TECHNOLOGIE EN DUS OOK VAN DE INFORMATIE- EN COMMUNICATIESAMENLEVING. BOOLEAN LOGICA ONDERMIJNT VIA BIG TECH NU HET SAMENLEVEN IN ALLE CRUCIALE DOMEINEN EN ONDERMIJNT DE SAMENHANG TUSSEN HET INDIVIDU EN DE SOCIALE GEMEENSCHAP. WIJ EIGENEN ONS DEZE LOGICA TOE EN VORMEN DEZE OM, VOOR EEN NIEUWE ECO-LOGISCHE POLITIEK ZOALS ANDSTERDAMANDSTERDAM GAAT NIET OVER DE MENSELIJKE GEEST EN IDEEËN, OF OVER WIJ EN SOCIAAL, OF OVER DE LEEFOMGEVING. DEZE DRIE GEBIEDEN STAAN GEZAMENLIJK ONDER DE INVLOED VAN HET LAATKAPITALISTISCH REGIME MET ALLE UITWASSEN VAN DIEN. ANDSTERDAM VERTREKT VANUIT DE SAMENHANG TUSSEN DEZE DRIE ECOLOGIEËN. VANUIT DE SAMENHANG DENKEN EN POLITIEK TE HANDELEN BIEDT HET LEVEN EEN PERSPECTIEF WAARIN IEDEREEN MEEDOET, BEVRIJDT UIT HET KAPITALISTISCH REGIME. ANDSTERDAM HERENIGT DE DRIE VAN ELKAAR GEISOLEERD GERAAKTE ECOLOGIEËN VIA DE BOOLEAN AND OPERATIE. HIERONDER IS DEZE BOOLEAN AND OPERATIE WEERGEGEVEN.WAAR ALLE DRIE MET ELKAAR ZIJN VERENIGD DAAR IS HET TRUE, DAN WORDT HET EEN 1. AL HET ANDERE IS DAN FALSE, DAT WORDT EEN 0. ZO WERKT BOOLEAN LOGICA; HET MAAKT NULLEN EN ENEN.

Per~soon

AND IS EEN VAN DE DRIE REKENREGELS IN DE BOOLEAN LOGICA. DE AND ZORGT ERVOOR DAT GEMEENSCHAPPELIJKE VERBINDING WORDT GEWAARDEERD. ANDSTERDAM is een uitnodiging AAN alle inwoners van DE STAD Amsterdam OM DEEL TE NEMEN aan DIT ecologisch experiment EN OM DE SAMENHANG TUSSEN DE DRIE ECOLOGIEËN TE LEVEN, TE WERKEN EN TE VIEREN.ANDSTERDAM IS EEN POLITIEK-ARTISTIEK CONCEPT UIT 2021 EN EEN REACTIE OP I AMSTERDAM. I AMSTERDAM BESCHADIGT DE VITALE EN ARTISTIEKE NATUUR VAN AMSTERDAM. ONDANKS STOPZETTING IN 2018 IS I AMSTERDAM TOCH WEER PARTNER IN ORGANISATIE VAN AMSTERDAM 750 jaar. DEZE HARDNEKKIGE IDEOLOGIE, GELIJKSCHAKELING TEN KOSTE VAN DE GEEST EN VAN SAMENHANG, MOET WORDEN GEKEERD. I AMSTERDAM IS SOCIAAL MASSAMEDIAAL GEWELD OMDAT HET MENSEN, VOORAL JONGE MENSEN VERLEID TOT DEZE IDEOLOGIE. ALLES DAT DWARSVERBAND KAN VORMEN, UIT HET REGIME WEG WIL KUNNEN, WORDT DOOR I AMSTERDAM GEATOMISEERD.ANDSTERDAM STELT DAT IDENTITEIT EEN MYTHE EN INSTRUMENT VAN HET LAATKAPITALISME IS. DEZE MYTHE VORMT EEN UITNODIGING OM IN TE SLUITEN/UIT TE SLUITEN, EN CREËERT NEPPE IKKEN EN WIJEN, FAKE I’s AND WE’S, DIE DIEP IN ZICHZELF GAAN GELOVEN. DE EIS DIE ALLEN WORDT OPGELEGD OM TE KOMEN TOT ZELFIDENTITEIT ONDERDRUKT HET MENSELIJKE HANDELINGSVERMOGEN EN HEFT SOCIAAL VERZET OP. STEDEN, GEMEENSCHAPPEN EN INDIVIDUEN DIE CONSUMENTENMERKEN NABOOTSEN ZIJN ER HET SLACHTOFFER VAN. DE DRUK OP ‘ZELF’ SPEELT ‘ONS’ TEGEN ELKAAR UIT. DE VECHTARENA VAN AANDACHT EN IDENTITEIT WORDT AANGEJAAGD EN UITGEMOLKEN DOOR COMMERCIËLE SOCIALE MASSAMEDIA. DEZE VERDUISTEREN DAT DE MENS KAN WORDEN TOT HETGEEN WAARVAN DE MENS ZELF DE GRENZEN AANGEEFT.WANT JUIST NU, OP HET MOMENT DAT DE WERELD DIT ZO NODIG HEEFT - DE AARDE SCHREEUWT - ONTBREEKT INDIVIDUEEL EN COLLECTIEF HANDELINGSVERMOGEN. DIT VERMOGEN, AGENCY, IS ESSENTIEEL OM ZICH TEGEN DE UITWASSEN VAN LAATKAPITALISME TEWEER TE KUNNEN STELLEN. WAARMEE NIEUWE IDEEËN KANS ZOUDEN KUNNEN KRIJGEN, OF OM MET NIEUWE MANIEREN VAN SAMENLEVEN TE EXPERIMENTEREN, LEVEN TUSSEN MENSELIJKE EN NIET-MENSELIJKE ORGANISMEN, EEN BETER BEGRIP KRIJGEN OVER DE ANDER EN HET ANDERE, EN OM OP ÉÉN PLANEET TE LEREN LEVEN. DAT LUKT NU NIET.

Per~soon

OM DE STAD AMSTERDAM ACTIEF ONDERDEEL TE MAKEN VAN DE HUIDIGE EN NOG ONBEKENDE UITDAGINGEN, EN OM AMSTERDAM VOOR TE BEREIDEN OP DE KOMENDE 750 JAAR, VERVANGT ANDSTERDAM HET LOGOTEKEN VAN AMSTERDAM XXX DOOR OOO. VAN EEN GESLOTEN EN UITSLUITEND STADSTEKEN XXX, VERBONDEN AAN EEN NIET ZO HEROISCH EN HEBZUCHTIG VERLEDEN, NAAR EEN OPEN EN TOEKOMSTGERICHT TEKEN OOO DAT OOK DE DRIE ECOLOGIEËN VERTEGENWOORDIGT.ALS GEHEUGENSTEUN EN OM DAARMEE DE SAMENHANG EN HET WAARTOE VAN ANDSTERDAM TE BENADRUKKEN WORDT HET HUIDIGE MOTTO OP HET AMSTERDAMSE WAPENSCHILD VERVANGEN DOOR HET DRIEVOUDIGE MENS, MAATSCHAPPIJ EN MILIEU.

Per~soon

ANDSTERDAM WORDT AAN DE STAD AMSTERDAM AANGEBODEN DOOR GEMEENTE NIEUWE IJSSEL IN DE PERSOON VAN JOHANNES BONGERS IN HET 100e GEBOORTEJAAR VAN DE EERSTE PAN-ECOLOGISCHE KUNSTENAAR JOSEPH BEUYS (1921-1986)LES TROIS ÉCOLOGIES, FÉLIX GUATTARI, 1989ANDSTERDAM© 2022 OP .NL / .COM / AMSTERDAM WORDT ANDSTERDAM
NIEUWEIJSSEL.NL / BOOLEANWORKS.NL

ENGLISH TEXT:ANDSTERDAM is a public art work for the inhabitants, human and non-human, of Amsterdam. This art gift is offered by Gemeente Nieuwe IJssel.ANDSTERDAM is developed for Gemeente Nieuwe IJssel by Johannes Bongers in 2021. Bongers is a conceptual artist and artistic director of Boolean Works. Boolean Works appropriates the Boolean operators AND OR NOT for a neo-Boolean ecological practice.ANDSTERDAM is best understood as Erweiterte Kunst, the freedom practice of the artist Joseph Beuys and ANDSTERDAM is dedicated to Beuys on the 100th anniversary of his birth.Credits:
- The work of philosopher and feminist theoretician Rosi Braidotti is a great source of inspiration. Braidotti is inspired by Deleuze, Guattari and Spinoza.
- Steps to an Ecology of Mind is a book by anthropologist and cyberneticist Gregory Bateson from 1972.
- The Three Ecologies is a concept of Félix Guattari from his 1989 book with the same title. Guattari was psychoanalyst, social philosopher, activist and coined the term ecosophy.

Cote-of-arms of Amsterdam.

What is ANDSTERDAM?

In response to the discontinuation of I Amsterdam in 2018, due to changes in the ideology and marketing at the City Council of Gemeente Amsterdam, we introduce ANDSTERDAM as the future imagination of Amsterdam: becoming, not an identity of being.ANDSTERDAM is an invitation for all inhabitants of Gemeente Amsterdam (and beyond) to get involved into an ecological experiment. The term ecology is not restricted to the living environment. ANDSTERDAM is the connection of the three ecologies: the mind, the social and the milieu.The AND in ANDSTERDAM is one of the three Boolean operators AND OR NOT of Boolean logic. Boolean logic is credited for laying the foundation of the information age. AND is the operator that connects and affirms.

The aim of ANDSTERDAM as an experiment is to rethink Amsterdam as a time/space for the ever changing coherence between the mind and ideas, the social and the living environment. ANDSTERDAM is clearly not the bustling city with its rich and dubious history and great splendor that attracts so many tourists. ANDSTERDAM is a space/time where individual people care about their subjectivity and ideas, create new concepts and share them, where individuals and groups interact over a limitless variety of social, political and cultural subjects and ANDSTERDAM is the living environment where all organisms, human and non-human, co-exist. These three domains, the individual mind, embodied in the world, the social as an ever changing and mutating interaction and the living and non-living environment are the three spheres that constitute the three ecologies. The three ecologies suffer under the same regime, are homogenised, loosing richness, vitality and diversity.ANDSTERDAM, in covering all domains of Gemeente Amsterdam, is the sandbox for this pan-ecological experiment. ANDSTERDAM transversally connects people, histories and practices on ideas and on mental diversity, fight racism both systemic and as ideology, bridge age and generations, enlarging social variety and resilience, fight social en economic inequality, cultural variety and radical experiment, counter (social) mass-media, fuse care and quality, redefine education, theory and practice, fight Smart in Smart cities, improve life by plural science, radical rethink housing, office and infrastructure, de-homogenizing tourism, extend the definitions of the environment and diversify the economy. Art plays an intrinsic and critical role in the process of rethinking Amsterdam into ANDSTERDAM.

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.
BRING BEUYS BACK TO ANDSTERDAM

1. WHY ANDSTERDAM?

THE STATE OF AFFAIRS...
In the time period between Beuys, Bateson and Guattari in the 60s, 70s, 80s and today, capitalism evolved into hyper-capitalism. Technology captured, compressed and accelerated the archaic human dimensions and penetrated all domains. The mind is bombarded and captured and increasingly suffers from sameness. The social is surveilled, neglected, hijacked and attacked by social mass media technology, further atomising and isolating the individual from collective resistance. And the environment, the mi-lieu, is more then ever isolated from what it is: connected to the organism. Organism and environment is one unit. Destroying one part is destroying the whole.
Separating the environment from the organism (thank you science and Enlightenment) is a misunderstanding due to ignorance and human self-overestimation. Current cascade of catastrophic crises is the result of this misunderstanding.
...THAT LEADS US INTO
The environmental crises of global warming get all attention, understandably due to the horrific consequences especially for those who did not contribute to this tremendous exhaustion. And who now lack the means to protect themselves against it.
Remember, though, most of us started to care about the environment after Earth screams and hits back on us.The future of all living beings is not secured and will certainly not be prosperous when the attention persistently (and almost obsessively) is on the ecology of the environment. And thus leaving the crises in the ecology of mind and the social ecology out of the equation.Human beings (the 10% of the Western world) have not just over-exploited earth and its various atmospheres but now lay all future dreams in the hands of technology. We reduce the human mind to the brain, homogenise the human imagination, neglect the uniqueness and vulnerability of human subjectivity, oppress the differences between individuals to promote the identity of the majority, and accept and contribute collectively to the exploitation and pollution of the social environment. Homogenisation and pollution leads to further social and economic inequality, systemic and deep flat racism, democratic decay, the epistemological crisis of knowledge and truth, conflict driven social interaction, isolation, depression and mental disorder, and the fundamental inequality expressed through housing, care, and education policies. Animals and other living organisms are merely proteins and are industrially kept, killed, packed and commodified. And we keep allowing tech to transfer personal and public interest to private property. In cities and urban areas like Gemeente Amsterdam, the mental and social disturbances and economic expulsions are deeply connected.(THE MIND IS THE MOST VULNERABLE ECOLOGY)
The mind, the social and the environment are affected by the same excessive forces of advanced capitalism. Treating the three ecologies as separate, each with specific dynamics and unique crises, supercharged by the cycles and atomisation of mass media, will keep the processes and feedback between the ecologies unnoticed and the status quo intact.
The ecology of the mind needs extra attention. This vital source and processor of ideas, peace and change, is extremely vulnerable, especially under the regime of social mass media technology. The mind is losing richness, vitality and agency, affecting the rich flow of ideas, not just in the brains but through our bodies, in the interaction with others and the outside world.AND ART AND ARTISTS...
Art, artists and art institutions should stand up to capitalist ideology and collect imagination and energy, artistically and politically, to resist the dominant forces that feed the oppression - tech, state and commerce - to no longer participate in and contribute to entertainment and sedation of the minds. Amsterdam with its great variety of artists, art museums and galeries is the best field of production for ANDSTERDAM.

BRING BEUYS BACK TO ANDSTERDAM
BRING BEUYS BACK TO ANDSTERDAM

2. IMAGINING AMSTERDAM AFTER 'I Amsterdam'

“I amsterdam stands for individualism while we want a city which stands for solidarity and diversity,” said Femke Roosma, leader of the GroenLinks group on the city council. “In addition, the slogan reduces the city to the backdrop of a marketing story.”ANDSTERDAM as concept is the complete inverse of I Amsterdam: during the 0's and 10's Amsterdam was promoted as a Self-producing machine. In hyper-capitalism and neoliberalist politics the Self (I) equals the consumer and the city is the marketplace of desire. Modern and contemporary art, the center of the I AMsterdam campaign was in the museum area, is a non-critical and integral part of this structure.

I AMSTERDAM

I AMSTERDAM discontinued after the change in the socio-political-marketing climate. With the dissociation from I AMSTERDAM, distancing itself from neo-liberal city-marketing, it is challenging to think about a new concept. A concept for a new identity, aspirational in connecting the hidden dots, inherently self-protected against capture by capitalism and vital to not end up as an ideological surface of urban life.

The removal of I Amsterdam, December 13, 2018

SURPRISE
We noticed, to our surprise, Amsterdam & partners continued the I Amsterdam marketing campaign, signage and ideology. No longer in your face but still accessible for the general public. Removed from the Museumplein now present online via I Amsterdam, throughout the city and its suburbs and by an I Amsterdam shop near CS. Amsterdam & partners didn't stop promoting Amsterdam as 'I Amsterdam' to the Amsterdam inhabitants and foreign visitors to increase international tourism. A clear example of the deep interconnection of identity and ideology.

Per~soon

Countdown for Amsterdam 750 anniversary (Screenshot March 29, 2022)

3. CONCEPT:ANDSTERDAM is becoming AMSTERDAM.

AND, the Boolean operatorANDSTERDAM pivots around the Boolean operator AND. AND OR NOT are the three logical operators of Boolean logic. Boolean logic originated from the 19th-century mathematician George Boole, and laid the foundation for the digital circuit in the 1940's and hence, for the information age. Boolean logic controls the rules of each computational calculation that lead to TRUE or FALSE, 1 or 0.

AND is the popular Boolean operator, represents connection and is easy to understand. (A) AND (B) = TRUE. In ANDSTERDAM, AND creates the coherence between the three ecologies: the mind, the social and the environment.

XXX in Amsterdam logo and signage
Traditionally Amsterdam is signified by the three crosses XXX. On envelopes, on buses or digital, XXX dominates the visual identity of the city and Gemeente Amsterdam.
ANDSTERDAM changes the three-cross logosign XXX into OOO. The X signifies exclusion, negation, rejection, stop! and the XXX logosign is ideological connected with the colonial and racist heritage of exclusion and
humiliation, where Amsterdam owes its wealth and its current inequalities to. ANDSTERDAM is affirmative and aims at multiplicity, open access, permeability, possibilities and transversality which is expressed in the open O's.

AND the Lions...
The Lions in the heraldry of the coat of arms of ANDSTERDAM represent Zoë, all living organisms. The lions carry the shield of the three ecologies. We redesigned the Lions and the crown.

ANDSTERDAM

Not being but becoming

ANDSTERDAM is the eco-logic rationale for an advanced identity of Amsterdam. ANDSTERDAM is different from identity in commerce and identity politics: ANDSTERDAM is not an identity of being, of to be, of I am, of you need to be, or you'de better say x. ANDSTERDAM is an identity experiment of becoming. Becoming, the coherence between the three ecologies that is always changing, adapting, awakening, reinventing and never static. Always in a state of change to keep protected against ideological capture and homogenisation.The Municipality of Amsterdam, the city, all its inhabitants, all organisms, all objects and ideas are connected in ANDSTERDAM in an experimental ecological identity of becoming.

ANDSTERDAM

4. WHAT'S NEXT?

October 2021
The concept ANDSTERDAM is offered to B&W of Gemeente Amsterdam including press releases. After this gift, in the early stage of ANDSTERDAM, we collect responses, ideas and critique that hopefully add new dimensions and insights about ANDSTERDAM. Please contact us.
ANDSTERDAM is stationed at GROND, KNSM-laan 708 in Amsterdam and will be officially launched early 2022. ANDSTERDAM avoids social mass media.December 13, 2021
We developed BRING BEUYS BACK TO ANDSTERDAM to celebrate the 100th year of birth of Joseph Beuys (1921-1986) in Amsterdam. Here's a letter to the German artistic directors and curator of Beuys 2021.
March 17, 2022
The new political art party SOOOS has been released today. SOOOS is part of the tri-ecological movement for ANDSTERDAM as part of Boolean Works and Gemeente Nieuwe IJssel. SOOOS (3x SOS) is available on sooos.org and sooos.eu.

5. Related

The original cote of arms of Gemeente Amsterdam with the three XXX. The motto was added by the Dutch queen to the coat of arms after the heroisms of the Amsterdam population during the German occupation of 1940-1945.

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.

The city council of ANDSTERDAM

Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.
Cote-of-arms of Gemeente Nieuwe IJssel.

The town hall of the imaginary Gemeente Nieuwe IJssel we founded end of 2019. The building carries the original coat of arms with three OOO's, the three ecologies + the gooze. The town hall once belonged to Gemeente Gendringen which today is part of Gemeente Oude IJsselstreek in The Achterhoek in The Netherlands.

Per~soon

Keep informed

ANDSTERDAM is located at KNSM-laan 708, Amsterdam. To keep you posted, subscribe to our updates. Or send an email johannes@fazzination.com.© Gemeente Nieuwe IJssel 2021. All rights reserved. Gemeente Nieuwe IJssel is an initiative of Stichting Nieuwe IJssel.

Thank you

We keep you posted!

© ANDSTERDAM, Per-son, Per-soon, Gemeente Nieuwe IJssel 2021. All rights reserved. Gemeente Nieuwe IJssel is an initiative of Stichting Nieuwe IJssel